Zbavování se entity a ducha poutaného k zemi

Senzitivní jedinci občas nevědomě na chvíli hostí cestující du­chy. Nejde o posedlost, neboť tato entita nad vámi a vaším tělem nepřevezme vládu. Nicméně, tito duchové mohou rušivě zasahovat do vašeho života a ovlivňovat vaše zdraví a štěstí.

Entity jsou myšlenkové útvary strachu, které mají formu živo­ta. Jsou to produkty ega, nikoli lásky, takže ve skutečnosti neexis­tují. Ovšem zažíváme-li právě životní období, v němž převažuje strach, můžeme být zasaženi připoutáním entity.

Duchové poutaní k zemi jsou zesnulí lidé, kteří na posmrtné pláni doposud nedošli ke světlu. Většina z nich si neuvědomuje, že jsou mrtví. Jsou připoutáni k Zemi v důsledku svých závislostí, kte­ré měli, když umírali; a často se potloukají okolo hostinců, barů a míst, kde se užívají drogy, aby si přes žijící závislé jedince zajistili pořádný rauš.

Stává se, že duchové poutaní k Zemi se bojí odejít na posmrt­nou pláň kvůli své víře v peklo a zatracení. Jiní duchové poutaní k Zemi jsou tak svázáni se svým původním domovem, že ho ne­chtějí opustit. V tom tkví původ těchto duchů. Tyto duše, místo, aby poslouchali anděly nebo nanebevzaté mistry, naslouchají žijí­cím lidem, protože se sami domnívají, že jsou naživu.

Známky toho, že je k vám připoutaná nějaká entita nebo duch svázaný se zemí, zahrnují: projevování silné závislosti, deprese, na něž nezabírá žádná léčba, sklon k úrazům, neschopnost se soustře­dit nebo koncentrovat a náhlé změny ve způsobu života nebo osob­nosti. Připoutanost k entitě nebo duchu svázanému se zemí se mů­že projevit u kohokoli, a není důvod se toho bát či se za to stydět. Je to prostě něco, co potřebuje pojmenovat.

Existuje mnoho způsobů, jak se těchto entit zbavit

Požádejte o pomoc. V duchu nebo nahlas vyslovte pros­bu, aby vám přišel na pomoc kdokoli ze zesnulých lidí, kdo tohoto ducha poutaného k zemi miluje a stará se o něj. Po­žádejte tyto zemřelé, aby onoho ducha vzali s sebou ke svět­lu. Babička nebo dědeček této duše zpravidla na vaše volá­ní odpoví a okamžitě ji vezmou s sebou na astrální pláň, aby se tam mohla rozvíjet, vyléčit a dozrát.

Požádejte o pomoc archanděla Michaela. Požádejte archanděla Michaela, aby od vás, vašich nejbližších, vašich klientů a vašeho domova, odejmul jakékoli entity či duchy poutané k zemi. Pak archanděla Michaela poproste, aby pro­dléval trvale po vašem boku a plnil funkci jakéhosi „vyhazo­vače", který zajišťuje, že se do vaší blízkosti nedostane ni­kdo, pokud není očekáván, a pokud už někdo je ve vaší blízkosti, ať pochází z láskyplného prostředí. Mějte na pa­měti, že Michael, jako ostatně všichni archandělé, není ome­zen časem ani prostorem, tudíž může být paralelně a jed­notlivě s každým, kdo ho zavolá.

Přetínání pout. Žijícího člověka mohou spojovat vlákna s duchem poutaným k zemi, je-li tímto zemřelým někdo ve­lice blízký. Toto vlákno vlastně drží ducha ve spojení s žijící osobou. Příkladem by byla žijící žena, jejíž zneužívající otec alkoholik, který ještě nedošel ke světlu, je k ní stále připou­tán. Může si přát napravit své dřívější chování; není ovšem v situaci, kdy by jí mohl pomoci, protože sám potřebuje uzdravit. Jeho přítomnost ji nevědomky deprimuje. V tako­vých případech požádejte archanděla Michaela, aby odsekl pouta k tomuto duchu, a současně buďte ochotni vzdát se le­tité zášti nebo touhy po pomstě vůči tomuto duchu.

Vytahování a oddělování entit. Tuto metodu je nejlé­pe provádět pro někoho jiného. Nejprve si sami zajistěte do­konalou ochranu v zrcadlové kouli a pak požádejte archan­děla Michaela a jeho družinu milosrdných andělů, aby vás doprovázeli. Následně vytáhněte entitu skrze korunní čakru, jako byste vytahovali dlouhou tmavou šálu. Odevzdejte tuto entitu archanděly Michaelovi, který ji odstraní z míst­nosti. Pokračujte ve vytahování temných entit, dokud ne­bude ona osoba čistá. Někdy může být vytahování entit ob­tížné, podobně jako byste vytahovali ze země houževnatý plevel s velkými kořeny. Po skončení procedury se očistěte a umyjte si ruce a vytvořte si ochranu purpurovým světlem a přítomností archanděla Michaela.

« Zrušení kletby a vytahování ostrých předmětůZlomení slibů a přísah »