Svatý František


/katolický/

Známý rovněž jako sv. František z Assisi, Francesco Bemardone, Poverello.

Narodil se v roce 1181 v Assisi jako Francesco Bernardone v bohaté rodině a v mládí dost hýřil. Později se na krátký čas stal vojákem a byl uvězněn. Právě v žaláři v Perugii se Fran­tiškovi zjevil Ježíš a řekl mu, aby se vzdal požitkářského života. Tato zkušenost ho hluboce změnila a po propuštění nastoupil cestu duchovnosti a zbožnosti.

František žil asketickým životem, oblékal se a choval jako žeb­rák a kázal o Ježíšovi a míru. Dobrovolně pracoval v nemocni­cích, pečoval o nemocné a v roce 1212 založil řád Františkánů.

Pozoruhodný je i vztah svatého Františka ke zvířatům. Podle jedné legendy viděl na vycházce hejno ptáků. Když se zastavil a začal jim kázat, ptáci natahovali hlavičky a fascinovaně mu naslouchali. Když skončil šel k nim a ptáci neprojevovali sebe­menší strach. Po této zkušenosti začal František kázat ptákům, zvířatům a plazům o Boží lásce. Chovali se jako ochočená, niko­liv divoká zvířata. Ptáci například při jeho kázání zmlkli a jeden divoký králík mu opakovaně skákal do klína, přestože ho něko­likrát shodil. Podobně vlk obviňovaný z toho, že zabíjí lidi a zví­řata, pod jeho láskyplným vedením zkrotí.

Napsal mnoho modliteb a kázání, včetně následující slavné modlitby:

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
 kde je křivda, ať přináším odpuštění,
 kde je nešvár, ať přináším jednotu,
 kde je omyl, ať přináším pravdu,
 kde je pochybnost, ať přináším víru,
 kde je zoufalství, ať přináším naději,
 kde je temnota, ať přináším světlo,
 kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován,
jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest:
kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.

František odešel do světa duchů 4. října 1226 a o dva roky poz­ději byl kanonizován jako svatý František z Assisi. Svatý František zůstává na­dále zapáleným obhájcem zvířat a pomáhá nám učit se od těchto moudrých a vznešených tvorů, kteří s námi sdílejí planetu Zemi.

Pomáhá:
    * v komunikaci se zvířaty a s jejich léčbou
    * při hledání smysluplné životní dráhy
    * s ekologií
    * s hledáním smyslu života
    * s mírem, osobním i světovým
    * s oddaností duchovním záležitostem
    * mladým snažícím se překonat delikventní chování
 
INVOKACE

Protože je svatý František tak úzce spojen s přírodou a zvířaty, pocítíte nejsilněji, že jste s ním ve spojení, ve volné přírodě nebo když jste pohromadě s domácími mazlíčky nebo jinými zvířaty. Svatý František, který svým chováním připomíná laskavého dědečka, přijde ke komukoliv, kdo ho zavolá, zvláště když chce­te pomoci zvířatům nebo životnímu prostředí. Jste-li někde ven­ku v přírodě, využívejte všech smyslů k potěšení z krásy: čichej­te vůně, naslouchejte zvukům, vnímejte dotyky větru. Jste-li doma s oblíbenými zvířaty, používejte smysly k tomu, abyste si všímali detailů. Měli byste se takto zpomalit a těšit se z rozmani­tosti a nádhery přírody.

V tomto rozpoložení požádejte v duchu svatého Františka, aby k vám přišel /je značně pravděpodobné, že u vás již byl ještě předtím, než jste ho přivolali/. Jakmile pocítíte jeho přítomnost, od srdce si s ním promluvte, právě tak, jak se bavíte s nějakým kamarádem nebo kamarádkou.

Svatý František nás vždy požádá, abychom si vychutnali pří­tomnou chvíli, takže není důvod spěchat a rychle Františka požá­dat o pomoc nebo o přidělení nějakého božského úkolu. Užívej­te si v duchu probíhající rozhovor a počkejte, až se přirozeně do­stane k bodu, v kterém ho požádáte o pomoc. Zároveň s tím, jak se mezi vámi začne utvářet přátelský vztah, budete si pomáhat navzájem - vy z vašeho výhodného místa na Zemi a on ze svého domova na nebesích.

« Svatá TerezieSvatý Jan z Boha »