Nemetona


/Anglie/

Známá rovněž jako Paní posvátného háje. 

Nemetona je keltská bohyně silných míst, posvátných území a kruhů, labyrintů a léčivých kol. Svatyně Nemetony stojí u prastarých lázní Bath v jižní Anglii. Keltové ve starých dobách nikdy nevykonávali posvátné obřady uvnitř uzavřených prostorů, ale vždy pod širým nebem. Neme­tona strážila tato shromáždění podobně, jako by dnes strážil kos­tel nebo svatyni nějaký anděl nebo mistr.

Nemetona řekla: „Když se modlíte na posvátném silném místě, do­stáváte se do reality starobylých obřadů, které probíhají současné v pa­ralelní dimenzi. Prosby o větší sílu, psychické schopnosti a schopnosti vnímat zjevení se spojují se starověkými kmenovými tanci a posvátný­mi obřadnými modlitbami."

Pomáhá:
    * se střežením a vedením obřadů, s dohledem nad moudrostí, s ochranou
    * s vyčištěním prostoru kolem domu

INVOKACE

Když začínáte s obřadem, zvláště s takovým, při kterém lidé stojí nebo sedí v kruhu, nebo při kterém se lidé pohybují v laby­rintu, přivolejte Nemetonu, aby na celý proces dohlížela:

„Posvátná bohyně Nemetono, chtěli bychom, abys přišla do našeho kruhu. Naplň ho, prosím, tvojí kouzelnou láskyplnou energií a po­žehnej všem přítomným na tomto obřadu. Nemetono, vyčisti, pro­sím, prostor v kruhu, okolo něho, i pod ním a nad ním. Děkuji ti."

« MojžíšPele »