Mojžíš


/židokřesťanský/

Prorok Mojžíš byl povolán Bohem, aby vyvedl svůj lid z egypt­ského otroctví a zavedl je do „zaslíbené země mléka a medu" v Izraeli. Spolu s dvanácti izraelskými kmeny bloudili po poušti a pustinami. Nakonec po čtyřiceti letech neustálého putování byl Mojžíš přivolán na horu Sinaj, kde se mu dostalo od boha ujiště­ní, že se jeho lidé dostanou do zaslíbené země. Mojžíš dostal od Boha deset přikázání, které měl doručit Izraelitům. Tato přikázá­ní se stala základem monoteizmu - podle prvního z nich neměli uctívat jiné bohy.

Mojžíš se narodil v 15. století před Kristem v Egyptě. Faraón, který se cítil ohrožen zvyšující se mocí a bohatstvím židů, vydal rozkaz, aby byla povražděna všechna židovská novorozeňata. Mojžíšova matka ho položila do vodotěsného koše z rákosí a po­slala ho po proudu Nilu v naději, že přitáhne pozornost a soucit faraónovy dcery. Její plán vyšel a Mojžíš byl vychován ve fara­ónově paláci, jako kdyby pocházel z královské rodiny.

Z biblických líčení je známé, že Bůh naučil Mojžíše vykonávat zázračné skutky, ke kterým patřilo: Mojžíš uhodil do skály, z kte­ré vytryskl dostatečně silný pramen, aby celá výprava i se zvířa­ty uhasila žízeň; rozdělil vody Rudého moře, aby jím bylo možné projít; hovořil s Bohem skrz hořící keř; proměnil hada v klacek a další. Svým životem dokládal zázrak víry, která se řídí božský­mi příkazy.

Mojžíš pomáhá lidem všech věr a náboženství, kteří se zabýva­jí spiritualitou, a je jedním z mých rádců. Seděla jsem na západ­ním pobřeží Nového Zélandu a Mojžíš mně poskytl hluboké a vzrušující informace. Jeho slova mně dosud pomáhají i matou:

„Snaha neodmyslitelně klade záměr do budoucnosti, s ohniskem a úmy­slem zaměřeným na následné zisky a pokrok. Lepší je, když se spokojíte se současnou situací a těšíte se z ní a extrahujete z ní souhrn ponauče­ní získaných z tohoto scénáře, než se přesunete k novému hracímu plánu. Vzdejte se budoucích plánů a místo toho se zaměřte na tento oka­mžik. Všimněte si, kde jste, jak jste se tam dostali a okolností, které ved­ly k vašemu příchodu.

Jakmile dosáhnete pochopení, obraťte se k dalšímu okamžiku, a tak dále. Zaměření na budoucí čas vás uvězní ve vzduchoprázdnu, které zahladí vaši schopnost brát si výživu, ponaučení, rady a podporu z pří­tomnosti. Monumentální ponaučení pro všechny smrtelníky spočívá v tom, že je třeba se naučit cenit si všech okolností, které se objeví. Nes­nažte se přejít k jiné situaci, dokud si neužijete každý okamžik z přítom­né situace. Život je o tom, co se vám děje v přítomnosti - to je vše, na čem záleží.

Pomáhá:
    * s osobami, které mají autoritu, a s jednáním s nimi
    * s jasnou komunikací s Bohem
    * nabýt odvahu
    * s vírou
    * se schopností vést
    * s vykonáváním zázraků

INVOKACE

Životní příběh Mojžíše je příkladem přijetí vůdcovské role, přestože se k vykonávání takové funkce necítíte jistí nebo kvali­fikovaní. Mojžíš vám proto usnadní podobná rozhodnutí a ukáže vám, jak si vést co možná nejlépe. Každý, kdo si je nejistý svojí sílou nebo svými schopnostmi, by měl proto přivolat Mojžíše:

„Milovaný Mojžíši, dodej mi, prosím, odvahu, pomoz mi překonat strach a zbav mé pochybností. Žádám tě, abys naplnil mé srdce ví­rou v mé schopnosti, které mám od Boha. Veď mě, prosím, v mých slovech a činech, abych mohl vést jiné podle Boží vůle. Děkuji ti."

« MerlinNemetona »