Část druhá

Vesmírné okamžiky

Ve světě prožijeme dva vesmírné okamžiky, při nichž ztichne celý vesmír. V těchto chvílích se otevřou nebeské portály a zaplaví nás světlem nepředstavitelně vysoké frekvence, takže máme úžasné příležitosti bez hranic. Oba se odehrají dopoledne jedenáct minut po jedenácté hodině. 11. 11. je mistrovské číslo, které vyznačuje začátek nové fáze na mnohem vyšší úrovni. 11.11. bylo zavedeno jako energie v kolektivním vědomí před dávnými věky, ještě před Atlantidou a Lemurií, a vždy uvádí do pohybu něco nového. Tento první vesmírný okamžik nastane v 11 hodin 11 minut dne 11. listopadu 2011. Bude to doba oslavy. V této době máme oslavovat svůj úspěch k tomuto datu a představovat si, jak to bude nádherné v roce 2012. Druhý tento vesmírný okamžik nastane v 11 hodin 11 minut dne 21. prosince 2012. 11 hodin 11 minut 21. prosince 2012 bude okamžikem, kdy planetu zaplaví velké světlo a kdy se budou dít zázraky, probíhat intenzivní osvícení a vzestup. Posun bude energetický, takže pokud očekáváte kataklyzma, patrně se vám uleví, když nenastane, a pokud se těšíte na okamžité osvícení, budete zřejmě zklamáni. Následující možnosti vyplývající z tohoto okamžiku budou nezměrné a citliví lidé je pocítí.

Co dělat při kosmickém okamžiku

Lord Melchizedek, který je patronem Školy Diany Cooper, nám předal poselství, že celý svět nyní potřebuje začít vytvářet energii pro tento vesmírný okamžik. Řekl, že nejúčinnějším způsobem, jak se lidé mohou připravit, je modlitba, po níž následuje 11 minutové “ÓM” a minuta ticha.

Zákon modlitby

Bůh vám naslouchá celou dobu a je si vědom všeho, o co svými myšlenkami, slovy a modlitbami žádáte. V tomto smyslu jsou negativní myšlenky a obavy modlitbami třetí dimenze. Naříkání, fňukání, smlouvání nebo manipulativní žádosti jsou Bohem a Jeho anděly božsky přehlíženy. Ovšem prohlášení, která jsou jasně vyslovena, jsou nesmírně pozitivními modlitbami. Dávejte si velký pozor na to, oč žádáte! Žádosti adresované Bohu nebo k andělům jsou žhavou linkou do nebes. Ve svých meditacích naslouchejte vesmíru.

Jak se účinně modlit

1. Modlete se od srdce.

2. Ujistěte se, že vaše úmysly jsou čisté.

3. Nikdy Bohu nebo andělům neříkejte, co nechcete, nebo jak trpíte!!! Pokud tak učiníte, žádáte tím více toho, co nechcete.

4. Jasně Bohu předložte svou vizi: “Chci dosáhnout tohoto. Již jsem udělal/a toto. Od Tebe potřebuji toto.”

5. Žádejte, aby se stalo to nejvyšší dobro. Pokud to bude skutečně pro nejvyšší dobro všech, pak se celý vesmír postará o to, aby se to naplnilo. Proto si nepředstavujte, jak by to mělo vypadat, natož co se má vlastně stát. Bůh pro vás může mít v zásobě nějakou lepší alternativu.

Vaše modlitby budou ještě účinnější, když požádáte druhé, aby se modlili s vámi a pomohli vám udržovat vaši vizi.

Modlitby vděčnosti

Tyto modlitby jsou modlitbami páté dimenze, v nichž vyjadřujete svoje díky s přesvědčením, že to, oč žádáte, je již naplněno. Pak se s elánem připravujete na to, jak toho dosáhnete, přičemž hluboko v svém nitru víte, že to již máte. Víra a vděčnost jsou mocnými energiemi, které vyvolávají bezprostřední reakci nebes. V páté dimenzi žijete v jasném proudu Božího vědomí, takže žádáte výhradně o to, co je pro nejvyšší dobro. Kolektivní modlitba vyjadřovaná mnoha lidmi, jako je například Modlitba vize o roce 2012 a letech dalších, vytváří obrovské světlo a vysílá čirý záměr přímo k Bohu. Pokud to alespoň trochu jde, zapalte před modlitbou svíci.

Modlitba vize


Mám vizi, v níž všichni lidé žijí v míru,
nasyceni a se střechou nad hlavou,
kde je každé dítě milováno a vychováváno
k rozvíjení svých schopností,
kde srdce je důležitější než rozum
a kde moudří jsou uctíváni víc než majetní
V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost.
Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné,
vzduch je svěží a průzračný.
Rostlinám a stromům se dostává výživa
a všem zvířatům úcta i laskavá péče.
Vládne tu štěstí a smích.
Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly.
Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu
a pokoru, díky níž přispívám k šíření světla.
Nechť vzestoupí celý svět.
Tak se staň.

Olympijské hry v roce 2012

V roce 2012 se budou konat olympijské hry v Londýně, protože toto město je čakrou hvězdy duchovní Země. Důležitost tohoto faktu bychom neměli podceňovat. Intergalaktická rada vždy věděla, že se musejí konat právě tam, protože nové světlo musí být ukotveno hluboko v zemi. Svět by ušetřil spoustu energie a sporů, kdyby vlády a organizace dovolily výběr záležitostí, jako jsou například olympijské hry, nechat na přirozeném vyladění moudrosti!

Hvězdná čakra planety Země

Na hvězdné čakry všech lidí i planety dohlíží archanděl Sandalfon, který současně hlídá energii kundalíní světa. Sandalfon i Londým vibrují na energii čísla 1, které energetizuje nové začátky. Jsou pod vlivem Síria, který je rovněž pod vládou jedničky. V rámci hvězdné čakry ošetřuje archanděl Sandalfon také semínka našeho potenciálu. Tato čakra se v nás probouzí, když jsme plně propojeni se Zemí uzemněním a uctíváme trávu, stromy, květiny, kameny a krystaly. Pak se vynořují naše božské schopnosti. Podívejte se prosím na tabulku na straně 197, kde jsou uvedena všechna čísla, čakry, místa na planetě, galaktická spojení a archandělé. Navíc jsou v tabulce na straně 200 zahrnuty všechny čakry, archandělé, poznámky k vyladění čaker a jejich barvy v páté dimenzi. Když jsou všechny ostatní čakry připraveny, pak hvězdná čakra aktivizuje hvězdnou bránu, což je čakra vzestupu, která se otvírá současně. To platí jak pro jedince, tak i pro planetu. V roce 2012 se planeta Země posune na vyšší úroveň a urychlí tak svůj vzestup. Záměrem je, že všichni jako jeden svět během olympijských her pozvedneme svoji frekvenci. Pak nastane díky obrovskému vzrušení a naději taková aktivizace duchovní kundalíní planety spolu s hvězdnou čakrou, dokud nebude schopna dosáhnout kosmického okamžiku.

V proroctvích se předpokládá, že 21. prosince 2012 hvězdná čakra a hvězdná brána plně procitnou. Pak se hvězdná brána plně rozvine jako kalich, aby přijala energii Zdroje! Celá planeta bude mít přístup ke Zdroji a bude se moci koupat v jeho světle. Bude to ohromná příležitost pro duchovní růst a transformaci celého světa. Původním záměrem olympijských her, jehož zárodek vznikl ve Zlaté éře Atlantidy , byla koncentrace na oslavování, soudržnost a dokonalost. Hry konané v roce 2012 přinesou světlo celému světu, nejen Londýnu. Žehnejte prosím olympijským hrám roku 2012 a modlete se za to, aby se v té době nashromáždil dostatek energie, který umožní vzestup kundalíní tak, jak je prorokováno.

Pokud pojmete tuto událost jako posla světla a budete ji udržovat ve zlatém plameni, připojíte tím svoji energii k nejvyšším možnostem. I když rozsvítíte jenom jednu svíci vedoucí k úspěchu těchto olympijských her, i tím můžete významně přispět. Pokud tento text budete číst až po konání her, i poté můžete zapálit svíci, neboť Metatron přenese váš záměr přes lineární čas, aby dokonale zapadl do Božího plánu ohledně celku. Za dvacet let, v roce 2032, bude planetární energie tak vysoká, že volby pro nejvyšší dobro, jako je například místo konání důležitých událostí, vyvstanou automaticky, protože lidé budou spojeni v jeden celek.

Duchovní hvězdná brána čakry Země

Tato hvězdná brána je v Arktidě a vyčkává na své probuzení v roce 2012. Je tam, kde žijí Inuité /Eskymáci, pozn. překl./, a ti po tisíce let udržovali moudrost, kterou si přinesli ze Zlatého věku Atlantidy. Tento kmen přivedl z Atlantidy do této části Země velekněz Sett. Nesli si šamanské dědictví a byli úzce spjati se živlem vody. Zvolili si k přestěhování právě Arktidu, protože bude přibližně 4 000 let před rokem 2012 kryta ledem, takže tato oblast bude pro ně očištěna, až uzraje čas. V době Zlatého věku Atlantidy žili Inuité v symbióze se zvířaty a mnozí z nich si tento vztah k nim zachovali. Dokážou s nimi komunikovat a sdílet s nimi jejich posvátné poznání, jakmile na to bude připraveno dost lidí. Protože zvířata procházejí procesem vzestupu stejně jako my, budeme si brzy schopni pomáhat mnohem víc. Lidé přestanou věřit, že jsou ostatním bytostem nadřazeni.

Do roku 2032 budou srdce téměř všech otevřena a vykořisťování zvířat bude minulostí. Budoucí generace budou zděšeny tím, co jsme jim prováděli, ale zvířata nám odpustí a všichni na planetě budeme opět žít v harmoniii.

Elementálové jsou vyladěni na Londýn a Arktidu a připravují obě oblasti na silné přicházející energie v roce 2012 a v letech nadcházejících.

Umístění duchovních čaker planety

Planeta má fyzické, mentální a duchovní čakry, proto dochází k tolika nedorozuměním, když se o nich lidé baví. Níže uvádím  dvanáct duchovních center. Každé z nich je spojeno s nějakým archandělem. Tato místa však nekorespondují s umístěním archandělských sídel.

1. ZEMSKÁ HVĚZDA Londýn
2. KOŘENOVÁ Poušť Gobi v Číně
3. SAKRÁLNÍ Honolulu
4. PUPEČNÍ Fidži
5. SOLAR PLEXUS Celá Jižní Afrika
6. SRDEČNÍ Glastonbury v Anglii
    KOSMICKÉ SRDCE Guatemala
7. HRDELNÍ Luxor v Egyptě
8. TŘETÍ OKO Afghánistán
9. KORUNNÍ Machu Picchu v Peru
10. KAUZÁLNÍ Tibet
11. HVĚZDA DUŠE Agra v Indii
12. HVĚZDNÁ BRÁNA Arktida

Vesmírné portály otevírající se v roce 2012


Po celém světě jsou rozmístěny obrovské vesmírné portály, z nichž většina se plně otevře v roce 2012. Některé z nich jenom podřimují a jsou připraveny procitnout možná již předtím. Další se probudí o něco později. Ale všechny budou mít ve chvíli, kdy se jejich vysokofrekvenční světlo rozšíří, velký vliv na přilehlé oblasti i na celý svět. Existuje třicet tři těchto vesmírných portálů, které přinášejí kristovské světlo, světla dvanácti plamenů a stříbrný paprsek Božského ženství.

Představte si strom s kmenem procházejícím středem Země. Nahoře větve dosahují k planetám a hvězdám a propojují se s nimi. Dole se kořeny rozprostírají Zemí ke konkrétním místům. Jsou to vesmírné dráhy (tzv. leylines). Světlo dvanácti paprsků spolu se stříbrným plamenem prochází z vesmíru větvemi a kmenem a pak se rozprostírá každým z kořenů k portálům, které jsou připraveny se otevřít. Odtamtud prýští jako fontána, aby zavlažila zemi a její lid Božským světlem. Tato představa pomůže energetizovat proces přípravy planety na vesmírný okamžik v roce 2012. V současné době se otevírají i další, menší portály, kde jsou menhiry, posvátná místa nebo místa s přírodními krásami. Ty však většinou nejsou nositeli kristovského světla, jako je to u 33 vesmírných portálů.

33 VESMÍRNÝCH PORTÁLŮ

Dávné kultury

1. ATLANTIS – tento portál se již otevírá, probouzí energii Poseidónova chrámu v Atlantickém oceánu a přináší moudrost Atlantidy.

2. LEMURIE – tento portál se již otevírá na Havaji, aktivuje velký krystal Lemurie a vrací moudrost, kterou v sobě obsahuje.

3. DUTÁ ZEMĚ – tento portál ve středu Země se právě začíná otevírat a silně ovlivní přímé spojnice mezi různými místy na Zemi (leylines). Jejich prodloužený ovál spojuje v USA Oklahomu, Kansas, Nebrasku, Jižní Dakotu a jižní část Severní Dakoty. Původně to byl velký kruh, ale jeho tvar se v průběhu změn na Zemi i pod ní změnil. Energie přicházející roku 2012 je dostatečně vysoká a intenzivní, aby napomohla navrácení jeho původního tvaru a velikosti, což silně ovlivní lidstvo. Jeho otvírání bude probíhat pomalu a dlouho. Do roku 2032 se otevře 93%; plné otevření nastane roku 2035, kdy v této oblasti proběhne mocná aktivita, jak fyzická, tak energetická.

Do Duté Země existují i jiné vstupy, ale ten v Americe je hlavní a ležel na spojnici se středem vesmíru, sídlem Zdroje, v dobách, kdy se původně otevřel. Do svého původního postavení se uspořádá v roce 2035, plně otevřený zůstane po tři roky a pak se začne postupně uzavírat. Takže se střídavě vynořuje, rozevírá a poté zvolna zavírá jako květ, ale jeho účinek bude obrovský. Tento portál v Americe se zavře, protože kvůli pohybu Země již nebude ležet na spojnici se středem vesmíru. Pak se do Duté Země otevře jiný portál v jiné části planety.

4. MU – tento portál v Tichém oceánu je zavřený a otevře se v roce 2012, kdy znovu probudí k životu spící moudrost dávné civilizace MU.

Austrálie a Oceánie

5. ULURU – v Austrálii – spojení s moudrostí Austrálců /původních obyvatel Austrálie; pozn. překl./. Otevře se v roce 2012.

6. FIDŽI – spojení s moudrostí Maorů /původních obyvatel Nového Zélandu; pozn. překl./. Sem se Atlanťané odebrali po pádu svého kontinentu, než pokračovali na Nový Zéland. Otevře se v roce 2012.

Amerika

7. SEDONA – v Arizoně – spojení s moudrostí původních Američanů. Otevře se v roce 2012.

8. BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK – Velký krystal Atlantidy byl portálem, který se uchovával i s dalšími předměty v Poseidónově chrámu. Když se Atlantida potopila, krystal dopadl na dno oceánu uprostřed Bermudského trojúhelníku. Pokud ho potřebuje Intergalaktická rada použít, otevře se a všichni a všechno v jeho okolí projdou rychlým přesunem mezi dimenzemi. Lidským očím se takový člověk tragicky ztratil, ale na úrovni duše každý s tímto zážitkem souhlasil. Takže tento portál je někdy otevřený, a jindy zase zavřený.

9. BANFF v Kanadě – otevře se v roce 2012 /éterické sídlo archanděla Michaela ; pozn. překl./.

10. ALJAŠKA – spojení s moudrostí Inuitů /Eskymáků; pozn překl./. Otevře se v roce 2012.

11. MAYSKÉ SÍDLO V HONDURASU – již se otevírá.

12. CELÉ PERU – spojení s moudrostí Inků. Otevře se v roce 2012.

Afrika

13. MALI – spojení s moudrostí Dogonů. Když Ra dovedl svůj kmen z Atlantidy do Egypta, Dogoni, kteří byli součástí této skupiny, pokračovali dále na jih a usadili se v Malawi. Vzali s sebou moudrost a dávné poznání ze Síria, které pro nás stále udržují. Tento portál je spící, otevře se v roce 2012.

14. EGYPTSKÁ SFINGA – otevře se v roce 2012.

Asie

15. MEZOPOTÁMIE – otevře se po roce 2012 a navrátí moudrost Zlatého věku Atlantidy, kterou sem po jejím pádu přenesl Apollónův kmen.

16. PRAMEN GANGY v Indii – zatím dřímá, ale je připraven otevřít se již před rokem 2012.

17. VÁRÁNASÍ – /nejznámější poutní místo v Indii; pozn. překl./ začíná se otevírat.

18. MANILA na Filipínách – otevře se v roce 2012.

19. MONGOLSKO – otevře se v roce 2012.

20. ANGKOR WAT v Kambodži – tento portál zatím dřímá, ale je připraven procitnout před rokem 2012.

21. HEDVÁBNÁ STEZKA, podél níž v horách udržovala energii Kuan-jin /ženská podoba bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary; pozn. redakce/. Portál je zatím spící, otevře se v roce 2012.

22. WUHAN ve východní Číně – otevře se v období od roku 2012 do roku 2014.

23. ANSI v severní Číně – otevře se v roce 2012.

Evropa a Rusko

24. YORK v hrabství Yorkshire – obrovský portál, otevře se v roce 2012.

25. ANDORRA – tento portál je spící, otevře se v roce 2012.

26. Pod vodami u pobřeží v MARSEILLES – otevře se krátce po roce 2012.

27. OMSK na Uralu – otevře se v roce 2012.

28. SIBIŘ – otevře se v roce 2012.

29. AGATA v severním Rusku – otevře se v roce 2012.

30. OPALA na Kamčatce – otevře se v roce 2014.

31. HORA CHEN-ŠAN v pohoří Čerského – již se začíná otevírat.

Polární oblasti

32. JIŽNÍ PÓL – otevře se v roce 2012. /Admirál Byrd zde při expedici do Antarktidy v letech 1946-1947 údajně vstoupil do Duté Země; pozn. překl./.

33. SEVERNÍ PÓL – právě se začíná otevírat.

Všechny tyto portály se kromě toho v Duté Zemi po několika letech odmlčí, až přijmou tolik vesmírné energie, kolik zvládnou, a podělí se oni s planetou. Po přestávce se znovu otevřou.

Dvanáct paprsků

Tyto vysokofrekvenční paprsky světla jsou prameny Boží síly, které nyní pryští na Zemi k prospěchu všech. V roce 2008 se stříbrný paprsek, paprsek Božského ženství, smísil se všemi ostatními, aby je vyvážil. Archandělé často pracují na jiném aspektu paprsků než mistři, což způsobuje, že některé paprsky mají barev více.

První parsek - je červený, jeho mistrem je El Morya. Nabádá lidi, aby používali spíše svou božskou vůli než vůli svého nižšího já, a posiluje je. Archanděl Michael pracuje na modrém aspektu tohoto paprsku.

Druhý paprsek - žlutý /někdy modrý/ a vládne mu mistr Lanto. je to paprsek lásky a moudrosti a jeho frekvence umožňuje lidem hovořit Pravdu moudrým způsobem. Archanděl Jofiel, anděl moudrosti, pracuje na žlutém paprsku.

Třetí paprsek - Zlatožlutý, jeho mistrem je Pavel Benátčan /Paul the Venetian/. Vibrace tohoto paprsku inteligence a tvůrčí aktivity přinášejí kreativitu a pomáhají vědě a moudrosti. Archanděl Samuel /Chamuel/, anděl lásky, pracuje na růžovém aspektu tohoto paprsku.

Čtvrtý paprsek - přináší harmonii a rovnováhu na ametystové a bílé vibraci pod vedením Serapise Beye. Archanděl Gabriel, anděl čistoty a jasnosti, pracuje na čistě bílém aspektu tohoto paprsku.

Pátý paprsek - je oranžový a jeho mistrem je Hilarion. Tento paprsek pomáhá rozvoji duchovních technologií a vědy, jejichž veškerá podstata je skrytá v přírodě. Archanděl Rafael, anděl léčení a hojnosti,pracuje na smaragdově zeleném aspektu tohoto paprsku.

Šestý paprsek - je indigový pod vedením Máří Magdaleny a otevírá svět skutečné spiritualitě.  Archanděl Uriel, anděl míru, pracuje na jeho zlatopurpurovém aspektu.

Sedmý paprsek - je fialový a je pod vedením Lady Nady. Jeho frekvence napomáhá rozpomenutí na dávné léčitelské techniky, probouzení posvátné moudrosti, intuice a vyšších nadpřirozených schopností. Archanděl Zadkiel také pracuje na fialovém aspektu tohoto paprsku a přináší transmutaci.

Osmý paprsek - svou barvou připomíná modrý topaz. Vládne mu Kumeka, pán Světla. Tento paprsek přináší osvícení a přeměnu starého. Archanděl Butyalil pracuje na jeho bílém aspektu.

Devátý paprsek - žlutý paprsek harmonie, který na planetu pronikl v roce 2001 a vyvažuje mysl lidstva s jeho duchem. Mistrem je Vosloo,  nejvyšší kněz v Atlantidě. Sepaphina na serafínské frekvenci je andělská bytost pracující na tomto paprsku, který vibruje každou barvou.

Desátý paprsek - je citrínový a na planetu pronikl na konci roku 2001, kdy lidem pomohl s nalezením praktického smyslu života. Nese Buddhovy energie a Pán Guatama tomuto paprsku vládne. Archanděl Sandalfon  na tomto paprsku pracuje s jednorožci v barvách černéa bílé.

Jedenácký paprsek - zářivě smaragdově zelený paprsek přináší jasnost, mystiku a léčení. Vnáší do dogmatických náboženství duchovnost a pomáhá nám přijímat přicházející vyšší energie. Tento paprsek vstoupil na naší planetu koncem roku 2001 a jeho mistrem je Rakoczy. Na tomto paprsku pracuje s jeho ledově bílým aspektem, lehce zbarveným do modra, archanděl Christiel.

Dvanáctý paprsek - mistrem tohoto paprsku bezpodmínečné lásky, který pronikl na planetu v roce 2003, je Kuan-jin. Barvu má višňově růžovou a nese frekvenci navracející ženám jejich ztracenou způsobilost a v mužích probouzející ženskou moudrost. S oranžovým světlem tohoto paprsku pracuje archanděl Metatron.

CVIČENÍ: Vesmírný strom a portály

1. Najděte si místo, kde budete moci spočinout v klidu a nikým nerušeni.
2. Představte si, jak energetizujete vesmírný strom a probouzíte portály.
3. Představte si, jak kmen stromu prochází středem planety.
4. Větve z kmene stromu se natahují, aby se dotkly zářících hvězd, které plní obrovské nebe nad námi.
5. Světlo z 12 paprsků se mísí se stříbrným paprskem a vlévá se dolů skrze větve a kmen stromu. Červený, žlutý, tmavě žlutý, ametystovo-bílý, oranžový, indigový, fialový, topazově modrý, žlutý, citrínový, smaragdový, višňově růžový a stříbrný paprsek.
6. Světlo se rozlévá do kořenů a po celém světě.
7. Když se dostane k portálům - /branám/, vytryskne z nich obrovská fontána světla všech těchto barev po celém povrchu Země a zaplaví celou oblast.
8. Prociťte, jak světlo probouzí všechny a všechno, čeho se dotkne.
9. Jakmile se všichni probudí, celý svět se bude držet za ruce.
10. Vzdejte za to díky a otevřete oči.

Křišťálové lebky v roce 2012

Ve zlatém období Atlantidy bylo stvořeno dvanáct křišťálových lebek /jedna za každý kmen/ s použitím té duchovní technologie, která se k nám navrátí. Každá je z celého kusu křišťálu a byla vytvořena silou mysli a soustředěnou myšlenkou. Tato technika není v současné době přístupná našim netrénovaným a pouze částečně používaným myslím. Lebky byly stejně velké jako lidské a jejich čelist se pohybovala. V krystalech byla speciální síť hranolů a čoček, které prosvětlovaly tvář a oči. Hovořily a zpívaly, neboť to byly pokročilé počítačové programy obsahující veškeré poznání a moudrost svých kmenů. Velekněží a velekněžky do nich vkládali esoterické informace ohledně lidského původu a mystérií života.

Bylo tomu tak proto, aby se skutečná historie planety neztratila. Důležitější však je, že lebky obsahují vizi sjednoceného vědomí, a ti, jichž se dotkla jejich energie, to pocítí i na dálku. Až lidé dosáhnou dostatečně vysoké frekvence, dokážou se na lebky vyladit a přečíst soubory, které obsahují. Poznání obsažené v lebkách bylo pokládáno za tak důležité, že bylo uloženo do  ametystové mistrovské lebky, jež nesla velice vysokou vibraci. Když se Atlantida potopila, ametystová lebka byla dematerializována a vzata na vnitřní úrovně. Vrátí se teprve tehdy, až na to bude planeta připravena, protože kdybychom k ní měli přístup již nyní, za současného stavu vědomí, mohli bychom spáchat nesmírné škody. Všechny soubory pro tuto planetu od začátku času jsou ve vysokofrekvenčním pásu ve Sfinze. Informace z lebek byly do Sfingy umístěny rovněž. I ty bude možné číst na duchovní úrovni, až bude lidstvo připraveno se na to vyladit. Když Atlantida procházela úpadkem, kněžky vzaly křišťálové lebky svých kmenů s sebou do nových míst, která byla pro přeživší připravena. Tam byly schovány, dokud neuzraje čas. Dosud se vynořila pouze jedna.

Mayská lebka

Lebkou, která již byla objevena, je lebka mayská, známá jako lebka lásky, obdařená moudrostí kmene, který vedla Afrodíté. Pocházela z Venuše, planety lásky, a její lidé rozuměli pohybům Venuše. Když ty, kteří přežili, přivedla do Jižní Ameriky, stali se Mayi, kteří z Atlantidy přinesli své poznání o astronomii a matematice. Z tohoto důvodu měli specifické informace, které jim umožnily vypočítat mayský kalendář, zachycující období od roku 3114 před naším letopočtem až do roku 2012 našeho letopočtu, a to s neuvěřitelně přesnými předpověďmi. Jejich poznání jim umožnilo vystavět devítistupňové pyramidy, které jsou dokonale zaměřené ke hvězdám. Každý z těchto devíti stupňů vyjadřuje transformační krok lidstva od začátku časů a každý úsek nám přesně napovídá, kde se vyskytuje planetární vědomí – a to až do roku 2012. Tyto pyramidy jsou vesmírnými počítači, které jsou navrženy tak, aby se aktivovaly v roce 2012 energií z hvězd. Ty pak probudí síly dosud dřímající v lebkách. Každý z mayských chrámů a jejich přilehlé okolí byly naprosto soběstačné. Informace, které si Mayové donesli z Atlantidy, byly nejen esoterické, ale také praktické, takže přesně věděli, jak pěstovat plodiny nejen konvenčním způsobem, ale také metodami, ke kterým nemá současné vědomí přístup.

Dávní Mayové si ve svém vědomí uchovali moudrost Zlatého věku Atlantidy. Avšak toto poznání, které astronomové a astrologové tehdy měli a částečně mají i dnes, se dalo rovněž využít k temným účelům. Mohli například druhým užkodit tím, že si vypočítali nejvýhodnější okamžik na útok. Protože byli Mayové napadáni mnohými kmeny, jejichž vědomí bylo natolik nízké, že tuto moudrost nedokázali využívat moudře, rozhodli se tuto planetu opustit. Prošli procesem vzestupu a vzali s sebou moudrost Atlantidy, avšak kromě posvátných souborů uchovávaných v křišťálových lebkách. Mayové se domnívali, že svoji oblast zanechali zabezpečenou a dobře nabitou energií. Chtěli, aby to bylo místo, kam by lidé mohli docházet na delší čas a vstřebávat do sebe vysokofrekvenční energii, kterou by pak vzali s sebou nazpátek domů. Věřili, že to umožní udržet kontinent v míru a stranou od vlivu vnějšího světa. Vědomí těch, kdo zůstali v okolních oblastech, však rychle klesalo. Bytosti z Venuše tam chtěly přijít, aby tento trend zvrátily, ale všeobecná temnota na planetě jim přístup zablokovala.

Po debatě na vnitřních úrovních se Intergalaktická rada rozhodla, že uvolní mayskou lebku s vírou, že se tím zvrátí klesající trend na Zemi a rozpustí energie válek, které nad světem visely jako temný mrak.

A tak byla mayská lebka, obsahující úžasné informace, uvolněna, a my jsme k těmto informacím získali přístup a začali je chápat v roce 1927. Anna Mitchell-Hedges byla mladá dívka, která pomáhala svému otci archeologovi při vykopávkách ztracených mayských měst v deštném pralese na místě dávných ruin zvaných Lubaantum, v dnešním Belize. Pod jedním oltářem nalezla lebku, kterou měla ve svém držení až do své smrti. Nyní o ni pečuje Bill Homann.

Incká lebka

Thóth, později známý jako Hermés Trismegistos, byl veleknězem, který s sebou vzal křišťálovou lebku z Atlantidy do Peru. Učil, že v každé živé bytosti ve vesmíru vládne harmonie a vzájemná korespondence, včetně pohybu planet, přílivů a odlivů, různých proudů, zvířat, rostlin, krystalů a vůbec všeho. Celý vesmír reaguje na určité melodie a kombinace tónů, které jsou vyladěny na stejnou stupnici. Když jsou tóny správné, nastává dokonalá rovnováha a nastává uzdravení. Toto nesmírné a podrobné poznání je obsaženo v incké křišťálové lebce a postupem času přinese naprostý soulad. Dojde k léčení světa přírody, zvířat i lidí, a to ve chvíli, jakmile se k této lebce lidé dostanou a dosáhnou dostatečně vysokého vědomí, aby jí porozuměli a začali ji využívat. Když Atlanťané dorazili do Jižní Ameriky, stali se inky, kteří vystavěli mocný interdimenzionální portál Machu Picchu. Stejně jako Mayové věřili i nanebevzatí kněží, že zanechali portál pod ochranou. Esoterická tajemství Machu Picchu popisuji v prvním románu trilogie The Silent Stones /Mlčící kameny/.

Křišťálová lebka přenesená z Atlantidy do Peru tam bude objevena před rokem 2012 skupinou, která se stane jejím skutečným opatrovníkem. Poznají ji, a protože si budou vědomi možných důsledků její síly, budou ji držet v bezpečí a soukromí jako svátost. I když lidé v širším okruhu nebudou o lebce z Peru vědět, přesto bude mít všude vliv na vědomí vyzařovanou moudrostí a světlem, čímž pomůže pozdvihnout energii pro rok 2012. Někteří citliví lidé dokážou zachytit světlo, které lebka vyzařuje, a budou schopni využít duchovních informací a poznání v ní ukrytých. Po roce 2032 bude většina světa využívat Thóthovy moudrosti, aby si udržela dokonalé zdraví a napomáhala udržení zdraví i zvířatům a rostlinám.

Další křišťálové lebky

Byly nalezeny i další křišťálové lebky. Ty však nepocházejí z Atlantidy, ale byly vytvořeny mágy kmene, který opustil Atlantidu a odebral se do Egypta pod vedením velekněze Ra. Tyto lebky jsou naprogramovány informacemi, jež nejsou tak čisté nebo úplné, jako jsou lebky originální. Do roku 2032 bude objeveno šest původních lebek a mírně ovlivní duchovní vědomí ve světě. Je možné o těchto lebkách meditovat a požádat o přístup k informacím, s nimiž byste mohli pomoci světu.

CVIČENÍ: Meditace s křisťálovými lebkami

1. Najděte si místo, kde budete moci spočinout v klidu a nikým nerušeni.
2. Zapalte svíci a věnujte ji své vizi nebo službě světu.
3. Několik minut s výdechem relaxujte, dokud nebudete zcela uvolněni.
4. Požádejte o spojení s jednou křišťálovou lebkou a představujte si, jak vás s ní spojuje stříbrné vlákno.
5. Soustřeďte se na své třetí oko. Můžete vidět barvy nebo mít nějaké pocity,  případně si vůbec nemusíte nebýt vědomi toho, že se vám lebka otvírá.
6. Můžete získat náhlý vhled nebo mít příjemný pocit spojení s vyšší moudrostí. Také se může stát, že se k vám příslušné informace dostanou později.
7. Až dokončíte meditaci, křišťálové lebce poděkujte.
8. Vraťte se do plného stavu bdělosti.

Dvanáct čaker vzestupu

Otevření dvanácti čaker je na cestě k vzestupu a osvícení naprostou nutností. Představuje nezbytnou přípravu na rok 2012, abyste byli schopni korespondovat s vysokými energiemi, které se sem v té době dostanou. Ve zlatém období Atlantidy jsme měli dvanáct čaker, které nesly mnohem více světla a moudrosti než máme v současnosti. Až se otevřou, začne se nám aktivovat dvanáct vláken DNA. Ta obsahují latentní úžasné duchovní a spirituální dary, které vyčkávají se svým návratem na chvíli, až se probudíme a otevřeme a aktivujeme dvanáct čaker. Proto je tak důležité je pochopit a znovu s nimi začít pracovat.

Zemská hvězda

Na zemskou hvězdu dohlíží archanděl Sandalfon. Máte ji přibližně 30 cm pod nohama a je černo-bílá /jako jin-jang/. Zde je uchováván veškerý váš potenciál pro tento život, podobně jako jsou uchovávána semena v zemi. Archanděl Sandalfon je vyživuje a je vaší povinností mu v tom pomáhat. Pokaždé, když šlápnete na zem bosou nohou nebo se procházíte v přírodě, napomáháte této čakře k rozvoji. Přitom se také rozrůstají semena vašich božských možností. Kromě toho je zemská hvězda rovněž základem vašeho duchovního růstu. Protože nemůžete stoupat výš, než nakolik kopete v zemi, je důležité tuto čakru stabilizovat. Existují dva vesmírní andělé, kteří energii tohoto centra přenášejí do nitra Země, a tak ji ukotvují. Je to Roquiel, který je černý, a jeho ženský Božský doplněk je Gersisa, která je šedivá a obývá Dutou Zemi. Ukotvují energii zemské hvězdy do nitra Země. Oba tito vesmírní andělé jsou nyní velice aktivní a pomáhají nám budovat pevné duchovní základy. Když jsou všechny vaše čakry připravené, včetně dvanácté, iniciuje se hvězdná brána neboli vaše zemská čakra. Jenom poté můžete svoji hvězdnou bránu prozářit a plně otevřít.

Kořenová čakra

Na úrovni páté dimenze je tato čakra platinová a spojuje vás s moudrostí delfínů. Když se zvedne kundalíní a vstoupí do této čakry, váš život se zakoření v radosti a potěšení. Cítíte se v naprostém bezpečí a věříte vesmíru, že se o vás zcela postará. Na tuto čakru dohlíží archanděl Gabriel, a když máte v tomto centru, v sakrální čakře i v čakře solar plexu pročištěny veškeré své nižší obavy, najdete nový smysl.

Sakrální čakra

Nachází se několik centimetrů nad kořenovou čakrou a také na ni dohlíží archanděl Gabriel. Má zářivou světle růžovou barvu. Je zodpovědná za transcendenci sexuality a vyjádření něžnější opravdové lásky. Když se tato čakra otevře v páté dimenzi, vaše vztahy se změní a vy přestanete vysílat žádostivost nebo svoje potřeby, ale začnete vyzařovat vyšší, důvěrnou milující energii.

Pupeční čakra

Na úrovni páté dimenze září oranžově a stará se o ni archanděl Gabriel. Tato čakra vyjadřuje teplé uvítání pro všechny, společenskost a přijetí.

Čakra solar plexu

Vyzařuje sytě zlatou barvou a vysílá mír, moudrost a schopnost uklidnit a ukonejšit druhé lidi i situace. Ve svém světle ji má archanděl Uriel.

Srdeční čakra

V páté dimenzi je srdeční čakra čistě bílá a je v péči archanděla Samuela /Chamuela/. Když jejím prostřednictvím vysíláte pouze čistou lásku, spatřujete všechny a všechno očima lásky. Spojujete se s vesmírným srdcem.

Krční čakra

Když tato čakra září královskou modrou, automaticky se vám dostává ochrany, síly a odvahy archanděla Michaela. Pracujete nyní s ním a jste nositeli jeho modrého pláště, meče Pravdy a štítu Ochrany, jichž používáte k pomoci druhým.

Čakra třetího oka

Vševidoucí oko je v páté dimenzi zcela průhledné, podobně jako křišťálová koule, takže jste na cestu k osvícení plně připraveni. Archanděl Rafael vám nabízí dary léčení a hojnosti.

Korunní čakra

Na hlavě nyní máte křišťálovou korunu tisícilistého lotosu, kterou plně otvíráte, a dovolujete tak své duši, aby snesla světlo k výživě nižších čaker. Na toto centrum dohlíží archanděl Jofiel.

Příčinná čakra

Tato průzračná bílá čakra je umístěna několik centimetrů nad čakrou korunní . Vyskytuje se v ní vaše centrum ticha. Pečuje o ni archanděl Christiel, a když se otevře, přijímá bytosti vyšších duchovních říší, které se stanou vašimi průvodci a do vašeho vědomí sázejí semena moudrosti.

Čakra hvězdy duše

Tato čakkra pracuje dvěma způsoby: archanděl Zadkiel transmutuje karmu vašich předků, která se zadržuje v nižších oblastech. Když se otevře, archanděl Mariel vám přinese moudrost vaší duše, k níž máte přístup v běžném denním životě. Tato čakra má barvu magenta – barvu Božského ženství.

Hvězdná brána

Archanděl Metatron, nazývaný princem podpory, neboť je jediným andělem, který má dovoleno dívat se přímo do Božího světla, dohlíží na vaši cestu vzestupu. Pracuje s vaší čakrou hvězdné brány, která má nádherně zlatou barvu. Když se otevře, začnete mít přístup přímo ke Zdroji. Stejně jako máte dva vesmírné anděly, kteří pomáhají ukotvit energii zemské hvězdy do Země, máte i dva, kteří vám pomáhají spojit hvězdnou bránu se Zdrojem. Prvním je Serafina, která pracuje na serafínské frekvenci. Pomáhá Metatronovi doladit energie hvězdné brány. Pak začíná budovat žebřík vedoucí od Zdroje dolů do hvězdné brány. Když je hotový, pomáhá vám po něm stoupat. Má také čakru v jiné dimenzi, která patří k intergalaktické výcvikové škole, a vy se zde můžete učit, abyste se – pokud budete chtít – mohli stát vesmírným vyslancem pro planetu Zemi. S Metatronem a Serafinou pracuje Butyalil, který pomáhá spojit vesmírné proudy udržující Zemi na svém místě.

CVIČENÍ: Probuzení vaší zemské hvězdy

1. Postavte se s mírně rozkročenýma nohama pevně na zem.
2. Soustřeďte se na nohy a představujte si, jak jimi prochází energie v podobě dolů směřujícího trojúhelníku, dokud se jeho ramena nesetkají přibližně třicet centimetrů pod zemí.
3. Pak se koncentrujte na špičky prstů u nohou, dále na pravou stranu chodidla, potom na patu a poté na levou stranu chodidla. Pokračujte do té doby, dokud nebudete cítit, že se vaše zemská hvězda ukotvila.
4. Poté zaměřte pozornost na svou zemskou hvězdu. Představujte si ji jako komoru pod svýma nohama, jasnou a zářivou.
5. Uvědomujte si, jak v této místnosti klíčí semena vašeho potenciálu.
6. Zde se nachází energie vaší kundalíní.
7. Pod ní vede spojení přímo do středu Země.

CVIČENÍ: Aktivace dvanácti čaker v barvách páté dimenze a s anděly

Toto cvičení můžete provádět v klidu a soukromí, ale až se s čakrami blíže seznámíte, můžete ho vykonávat i při chůzi, ve vlaku, v letadle nebo když s někým jedete autem. Je velmi jednoduché a čím častěji ho provádíte, tím více ukotvujete, otevíráte a aktivujete svoje čakry vzestupu.

1. Pokud je to možné, zapalte si svíci.
2. V klidu se posaďte někam, kde nebudete rušeni.
3. Soustřeďte se na čakru zemské hvězdy pod svýma nohama a požádejte archanděla Sandalfona, aby se s vámi spojil. Na chvíli přestaňte, dokud nebudete mít pocit, že je s vámi. Pak svoji černo-bílou čakru zemské hvězdy třikrát prodýchejte.
4. Soustřeďte se na svoji základní čakru u kostrče a požádejte archanděla Gabriela, aby se s vámi spojil. Na chvíli přestaňte, dokud nebudete mít pocit, že je s vámi. Pak svoji platinovou základní čakru třikrát prodýchejte.
5. Posuňte se vědomím do sakrální čakry a požádejte archanděla Gabriela, aby do ní vstoupil. Pak svoji světle růžovou sakrální čakru třikrát prodýchejte.
6. Posuňte se do své pupeční čakry a pozvěte archanděla Gabriela, aby se do ní přesunul. Pak svoji zářivě oranžovou pupeční čakru třikrát prodýchejte.
7. Soustřeďte se na čakru solar plexu a zavolejte archanděla Uriela, aby do ní uložil energii moudrosti. Pak svoji sytě zlatou čakru solar plexu třikrát prodýchejte.
8. Pozvedněte se k srdeční čakře a pozvěte archanděla Samuela, aby vás probudil k čisté lásce. Pak svoji ryze bílou srdeční čakru třikrát prodýchejte.
9. Pak se soustřeďte na krční čakru, zavolejte archanděla Michaela, aby se vás tam dotkl. Potom svoji královsky modrou krční čakru třikrát prodýchejte.
10. Soustřeďte se na své třetí oko a nechte archanděla Rafaela, aby vám pomohl. Pak své křišťálově jasné třetí oko třikrát prodýchejte.
11. Nechte své vědomí postoupit do své korunní čakry. Vnímejte archanděla Jofiela, anděla moudrosti, jak ji rozevírá. Pak svou křišťálově jasnou korunní čakru třikrát prodýchejte.
12. Nyní budete aktivovat své transcendentní čakry nad hlavou. Uvědomte si svoji čistě bílou příčinnou /kauzální/ čakru a nechte archanděla Christiela, aby vám s tím pomohl. Pak ji třikrát prodýchejte.
13. O něco výš máte čakru hvězdy své duše, která je magentově růžová. Všímejte si,jak s vámi pracuje archanděl Mariel, a třikrát ji prodýchejte.
14. Nyní je čas posunout se do čakry hvězdné brány. Zavolejte si archanděla Metatrona a vnímejte, jak vám vaši nejvyšší čakru rozšiřuje. Potom třikrát tuto kouli zlatého světla prodýchejte.
15. Poděkujte archandělům za pomoc při aktivaci svých čaker a otevřete oči.


Převzato a upraveno z knihy Diany Cooper: Budíček lidstva

« Část prvníČást třetí »