Část čtvrtá

Předpovědi pro Evropu

Francie

Vzhledem ke skutečnosti, že většinu Francie pokrývají zemědělské oblasti, nalezneme chamtivost a korupci především ve velkých městech. Pro lidi žijící prostším životem budou přechodové roky snazší než pro ty, kteří žijí ve městech, a to hlavně proto, že jsou již nyní plně soběstační.

Nový portál, který se otevře v roce 2012 v moři poblíž Marseilles, silně změní vědomí celých mas, které se začnou otevírat novému duchovnímu pochopení. Ti, kteří budou žít na venkově, otevřou svá srdce těm, kteří budou muset odejít z měst.

Matka Marie je nádherným vesmírným andělem, sídlícím v Lurdách. Její vliv bude na tomto místě mnohem silnější a všemi směry se odtud rozšíří léčení.

Tato země začne spolupracovat se svými sousedy a dokáže si přitom zachovat svoji jedinečnost.

Německo

Ze země je třeba odstranit temnotu válek, takže zde dojde k nečekaným změnám podnebí, které promění to staré. Vina, která je zadržována v kolektivním vědomí Německa, bude kompletně do roku 2012 očištěna. Pak bude moci Německo zaujmout svoji pozici jako šíp k osvícení. Tisíce zralých a moudrých duší si vybraly, že se sem od konce druhé světové války narodí, jednak kvůli zmírnění karmy, jednak kvůli tomu, aby pomohly tuto zemi vést k osvícení a vzestupu.

Ve stromech se Schwarzwaldu se skrývá mnoho moudrosti, což Německu napomůže během změn k ukotvení a udržení světla.

Vyroste zde mnoho komunit páté dimenze a po roce 2032 tu vzniknou zlatá města.

Itálie a Vatikán

V Itálii je mnoho krásy, což je důvodem, proč si ji k narození zvolilo tolik renesančních sochařů a umělců. Podstatně zde zvýšili frekvenci, a to pomohlo udržet Itálii ve světle.

Organizace typu mafie zmizí, protože jejich vibrace bude příliš nízká, aby k sobě dokázala přilákat podporovatele nebo lidi, které by mohly terorizovat.

V průběhu následujících dvaceti let Vatikán spolu s některými dalšími církvemi, jež udržují lidi v nízkých vibracích, zanikne. Tím povolí omezující vliv nižších aspektů římskokatolického náboženství. Postupně se vynoří skutečné duchovno a skutečná sláva Kristova poselství.

Španělsko a Andorra

Španělsko je velkou zemí, ve které se kvůli jeho smíšeným energiím odehraje spousta změn. Počasí bude dosahovat extrémů, takže se lidé přestěhují do hor. Tam, kde je zadržováno zlato a další poklady Aztéků a Inků. Proběhne očista, která vyvolá mnoho nevíry a zmatku. V zemi je také zadržována bolest ze španělské inkvizice, a proto i ona musí být očištěna.

I Andorra má v sobě tmu i světlo, ale až se zde otevře portál, zaplní zemi svoboda opravdových duší, což se rozšíří i na Španělsko.

Anglie

V posledních deseti letech ztratila Anglie svůj účel. Rozhodnutí na úrovni duše, že země vyrovná svoji karmu ze dnů britského impéria svolením masového přistěhovalectví, vyústilo ve zmatek, který zaplavil politiky a vedl je ke špatným rozhodnutím. Je potřeba vyčistit Londýn od značného množství negativity a Duchovní hierarchie doufá, že olympijské hry v roce 2012 přinesou tolik světla, aby dokázaly karmu rozpustit a zemi očistit.

Očista Londýna bude probíhat pomocí vody. Protože Londýn je duchovní čakrou zemské hvězdy planety, bude tato země ukotvovat vyšší světlo pro nový svět.

Glastonbury na západě země je duchovní srdeční čakrou planety a jakmile se plně otevře, bude odsud vyzařovat lásku do celého světa i do vesmíru.

V jeho blízkosti se nachází Avebury, které bylo používáno jako hlavní přístav lodí ze všech vesmírů. Jeho síla byla sice rozdělena dálnicí, ale v blízké budoucnosti se opět probudí a sjednotí. Okolní oblasti se k naplnění své staré role již připravují.

Zde se nejvíce vyskytují kruhy v obilí, protože půda zde byla pro ně již dlouho energetizována. Některé ze symbolů v kruzích v obilí jsou signály z jiných hvězdných systémů. Jsou také klíči otevírajícími vědomí lidstva.

Mimozemšťané, kteří jsou mnohem moudřejší než my, přinášejí světu světlo a pomoc. Do roku 2022 dokáže Anglie jejich pomoc přijmout a do roku 2032 bude tato země aktivně spolupracovat se světelnými bytostmi jiných hvězdných systémů.

Některé z oblastí, jež se do roku 2032 ocitnou pod vodou, v sobě budou i nadále mít důležitou energii, přestože nám to nebude na lidské úrovni moc jasné.

Skandinávie

Velká část Skandinávie již byla očištěna sněhem a tyto části země se do roku 2032 plně rozzáří. Inkarnují se sem starší moudré duše, které připravují Zlatý věk. Mnoho vědců zde je již duchovně otevřeno, třebaže si toho zatím nemusí být plně vědomi. To umožňuje mistru Hilarionovi, který dohlíží na technologii Zlatého věku, aby se s nimi spojoval. V průběhu dvacetiletého období to bude stále zjevnější a vědci si to začnou plně uvědomovat. Mistr Hilarion a andělé budou s mnohými z nich při předávání informací spolupracovat a přinesou nám ekologické a duchovní technologie pro nový svět.

Švýcarsko

Ve zdejších horách je energie velmi čistá, takže zde bez potíží vzniknou komunity páté dimenze.

Existují však dvě věci, které Švýcarsko brzdí. Prvním je Large Hadron Collider v podzemí na francouzsko-švýcarské hranici u Ženevy. Je to největší urychlovač částic s nejvyšší energií na světě a již jeho stavba narušila zemský obal.

Druhým důvodem je velká karma plynoucí z toho, že švýcarský bankovní systém po mnoho let mlčky přihlížel, aby si k nim chamtiví a mnohdy i zlí lidé ukládali své ne vždy čestně nabyté jmění. Bohatství, které bylo ukradeno nebo nashromážděno zabavením a zotročením druhých, je temnou energií, kterou musejí očistit elementálové. Musí být přeměněna, aby mohlo nastat něco nového. Proto zde můžeme očekávat očistu této negativity v podobě zemětřesení a povodní, pokud ho Švýcaři a svět neočistí dříve.

Bosna

Krutost a bolest z války leží nad celou zemí jako šedivý příkrov. Dokonce i v horách, kde obvykle bývá energie čistá a průzračná, leží žal a zlost, které potřebují vyčistit.

Strach a hněv soužily Bosnu celá staletí, což dovolilo vypuknutí scénáře o zastrašování a obětování, který zdecimoval celou zemi. Pod tímto barbarstvím, v jehož průběhu utrpěly obě strany obrovské ztráty, se skrývá velký strach z totální prohry, hněvu ohledně podrobení a nedůvěra. Celý svět, který pouze přihlížel a tvářil se, že se téměř nic neděje, je obtěžkán značnou karmou kvůli nečinnosti a dluh vůči této části země. Nyní začínají obě strany za sebe přebírat zodpovědnost a berou do svých rukou svůj osud.

Bude zde potřebné velké čištění a léčení. Ryzí krása a houževnatost zdejšího obyvatelstva však již do této části světa přináší radost a naději. Národy Bosny se do komunit páté dimenze budou přesunovat jen velmi pozvolna, protože si chtějí nejprve prožít vlastní individualitu a samostatnost.

Chorvatsko

Lidé žijící na území Chorvatska jsou velmi ostražití. Jejich činy jsou vedeny strachem z prohry a zotročení, ale přesto již začíná léčení duše této země. Jakmile lid vstoupí do skutečné svobody a nabude sebedůvěry, rozzáří se jeho vnitřní krása. Do roku 2032 to bude místo zcela v páté dimenzi.

Slovinsko

Slovinci jsou přirozeně vřelí, vstřícní a pohostinní. Mnozí otevřeli svá srdce lásce a v duši země se skrývá péče. V kolektivním nevědomí si však nesou velký strach z toho, že nejsou dost dobří. Tento pocit nedostatečnosti pramení z dávní karmy. Ti, kteří se zde inkarnovali, mají staré duše, jež ve svém srdci nesou mír. To bude mít dopad na každého a nakonec přivede celou zemi k naději a hojnosti.

Rumunsko

V zemi je ukryta dávná karma, která ji zatěžuje a způsobuje, že Rumunsko je neustále napadáno a zmítáno ve válkách. Ty zakalily jeho auru do té míry, že zcela ztratilo svůj směr, sebeúctu a smysl. Avšak energie je zde díky horám s vrcholky pokrytými sněhem velmi vysoká, což lidu pomohlo udržet si důstojnost. Stará karma bude ukončena brzy po roce 2012 a Rumunsko se dočká očisty mnoha způsoby.

Tato země leží mezi vesmírným portálem hvězdná brána v Arktidě a portálem Sfingy. Proud světla, který touto zemí prochází, zde probudí starou moudrost skrývající se v horách. Pak se frekvence obyvatelstva rapidně změní a Rumunsko k sobě začne přitahovat hojnost.

Česká republika a Slovenská republika

Tyto země uhnízděné v srdci Evropy byly celá staletí vystaveny útlaku ze strany okolních států. Bylo to způsobeno malým sebevědomím i strachem ze sebevyjádření, které je zakotveno v kolektivním vědomí. To však nakonec skončí díky otevření vesmírného portálu u pobřeží Marseille, který na tyto země bude mít obrovský vliv.

Vliv bude mít rovněž rozšíření portálu v Lurdech, neboť Božská energie Matky Marie a její léčivé světlo zahalí obě země do lásky a míru. V České republice zalesněné pohraniční hory, v nichž pramení velké řeky, a na Slovensku vysoké hory pokryté sněhem pomáhaly udržet energii na co nejvyšším stupni. Jakmile zimní sníh bude tát, způsobí záplavy, které konečně obě země očistí od veškeré negativní karmy.

Polsko

Na Polsko ještě stále dopadá temnota Osvětimi. Tento koncentrační tábor stále žije a slouží jako připomínka hrůz, aby se již nikdy podobné hrůzy neopakovaly. Lidé se tak ale soustředí na temnotu, čímž ji energetizují, a ona může pokračovat dál. Tato temná energie musí být buď očištěna a prosvětlena masami lidí, nebo bude očištěna některým přírodním způsobem.

Polsko se zbavilo komunismu a útlaku, ale stále je nad ním šedý opar, který potřebuje vyčistit. Lid zadržuje vědomí chudoby a pocit nedostatku sebeúcty. I to se nakonec začne měnit a Poláci si přitáhnou větší hojnost, ale bude to pokračovat pomalu. Mnozí se v současné době kolektivně přesunují do stavu zodpovědnosti sama za sebe a za svůj život.

Vůči Polsku má dluh i Spojené království, protože tuto zemi dostatečně neochránilo. Ten byl částečně splacen ekonomicky, a to příchodem polských dělníků, avšak je toho třeba mnohem víc.

Polsku se dostane světla přímo z 33. portálu. Kristové světlo je obsaženo ve všech vesmírných portálech, ale 33 je číslo kristového vědomí a nese jeho energii nejsilněji. Polsko bude rovněž silně ovlivněno světlem hvězdné brány v Arktidě, které mu pomůže povznést se do páté dimenze.

Maďarsko

Karma z prehistorických dob sem vždycky přitahovala útoky. Tato nížinná krajina ve vnitrozemí byla ničena válkami a vládou uzurpátorů, avšak její lid přežil a dokázal si udržet okouzlující vesničky a rodinné tradice. Brzy po roce 2012 bude vyléčena jeho šedavá aura a lidé se opět začnou cítit v bezpečí. Maďarsko si přitáhne energii z portálu u Marseille, která s definitivní platností ukončí všechno staré. Do roku 2022 i zde vyrostou komunity páté dimenze, a to zcela spontánně, v míru a spokojenosti, které zde budou vládnout.

CVIČENÍ: Posílání léčivé energie Evropě

1. Najděte si místo, kde budete moci spočinout v klidu a nikým nerušeni.
2. Pokud to alespoň trochu jde, zapalte svíci a zasvěťte ji rozkvětu míru, hojnosti, světlu a lásce v Evropě.
3. Zavřete oči a uvolněte se.
4. Představte si, jak oblohu nad Evropou zaplňují andělé a jednorožci.
5. Andělé pějí a jednorožci vysílají dolů světlo.
6. Světlo jako očistná sprcha zalévá každého člověka i všechna místa.
7. Sledujte, jak jsou temná místa očišťována.
8. Poděkujte andělům a jednorožcům.
9. Otevřete oči
.

Komunity páté dimenze


Tam, kde byly oblasti vyčištěny, se zformují malé komunity páté dimenze, kde budou lidé společně žít pro nejvyšší dobro. Když jsem se Kumeky ptala na uspořádání vlád na těchto místech, neskrýval své překvapení nad mou prostoduchostí. Naznačil mi, že do roku 2032 budou lidé natolik vyladěni jeden na druhého a mnozí dokážou i telepaticky komunikovat, takže nebude potřeba žádného vůdce, ale bude pouze Jednota.

Po roce 2032 nebudou slova jako “rozhodnutí” nebo “vůdce” potřebná, neboť obyvatelé budou žít ve vzájemné harmonii a komunikovat většinou telepaticky, a tak se volby budou odvíjet automaticky ku prospěchu a uspokojení každého.

V průběhu dvacetiletého období přechodu se nabízí obrovská příležitost všem duším, které jsou ochotny ji přijmout, žít při výstavbě komunit Zlatého věku ve vzájemné spolupráci, společně pracovat pro nejvyšší dobro. Předpokládá se, že jedinci i skupiny tuto výzvu přijmou s pokorou, takže nová vůle se bude dít bez omezování egem. A čím připravenější budeme, tím snadněji tento přechod zvládneme.

S úpadkem supermarketů a dodávek na dlouhé vzdálenosti se na program dne dostane soběstačnost. Místní oblasti budou produkovat místní potraviny. Lidé se naučí pěstovat to, co je pro jejich klima dosažitelné – a do roku 2022 to může týt jiné, než jak jsme dnes zvyklí, protože počasí bude extrémnější.

Pesticidy se již nebudou na obilí rozstřikovat, potraviny budou zdravější. Komunity se budou vzájemně podporovat a spolupracovat a znovu se budou učit žít v přirozeném řádu věcí.

Vzhledem k tomu, že mnozí lidé se duchovně a mimosmyslově otevřou, bude běžné vidět anděly, víly a další elementály. Zahradníci a zemědělci budou komunikovat s elementály, kteří pomáhají rostlinám v růstu, a také se od nich budou učit. Lidé začnou duchovníma očima vidět, co s obilím udělá voda, které bylo požehnámo.

Objeví hojnost a dostatek, jež poskytuje příroda, s kterou se zachází s úctou a láskou.

Když jsem se pustila do zahradničení, nevěděla jsem o pěstování zeleniny vůbec nic, ale každý den jsem žehnala půdě, a po zasazení i semínkům a sazeničkám. Každé ráno jsem otvírala dveře na zahradu a děkovala andělům i elementálům za to, že mi tolik pomáhají. Pokorně jsem žádala, aby mě vedli a napovídali mi, co všechno je potřeba udělat.

Zakrátko jsem měla ze zahrádky roh hojnosti plný lahodné zeleniny. A když jsem začínala psát tuto knihu, dostalo se mi jemného upozornění. Podle svého starého zvyku jsem se začala plně soustřeďovat výhradně na psaní a na elementály zcela zapomněla. Během dvou dnů byla zahrádka napadena invazí černých mušek. Tehdy jsem se opět obrátila na elementály a vyměnila si s nimi energie. Řekli mi, abych rostlinám požehnala, smyla z jejich listů vajíčka černých mušek mýdlovou vodou a pak, po celou dobu, co se jim budu věnovat, budou moje rostliny před podobnými infekcemi ochraňovat. S pokorou jsem je poslechla. trvalo mi celé hodiny, než jsem omyla listy, a pokaždé, když jsem se na několik dnů musela vzdálit, černé mušky se vrátily a já musela začínat znovu.

Nejdůležitější ze všeho bylo to, že jsem cítila klid a naplnění, jaké jsem už celé roky nezažila. V té době se plně rozvinula moje čakra zemské hvězdy, což značně urychlilo cestu mého vzestupu. A podobné to bude v nových komunitách, které vzniknou po celém světě.

Kumeka mě ujistil, že když budu energii používat správně, elementálové začnou moje rostliny a zeleninu kompletně chránit před všemi škůdci a záškodníky. Ještě toho mám spoustu před sebou, ale učím se.

Protože v páté dimenzi pracuje každý pro nejvyšší dobro všech, začne se zase uctívat starší generace a lidé budou naslouchat jejich moudrosti. Díky organickým potravinám, čistšímu vzduchu a vodě, klidu a míru, komunikaci prostřednictvím vysokofrekvenčních satelitů a dobrého pocitu sounáležitosti, se starší občané opět stanou zdravějšími, aktivnějšími, bystřejšími a užitečnějšími – což v důsledku přispěje k pozvednutí vědomí všech lidí.

Všeobecný pocit spokojenosti, lásky a štěstí bude lidi udržovat v dobré pohodě a zdraví. Většina hluboce zaklíněné karmy, která udržovala lidi v zajetí a mnohdy i v nemocích, bude rozpuštěna. A právě to činilo používání léků nezbytnými pro přežití. Bude převažovat místní lékařská péče, která se vrátí k přírodní medicíně, k bylinám a ke zdravému přístupu.

Komunity páté dimenze budou vytvářet pocity sounáležitosti, péče a spolupráce. Otevřená srdce, ochotná se o všechno dělit, dají pevný základ vzájemnosti, štědrosti a vyšší lásce. Bude rozkvétat tvořivost rozličných druhů, stejně jako spiritualita a Jednota.

Jak se zvedá závoj mezi fyzickým a duchovním světem, lidé začínají zažívat pocity Jednoty se zvířaty, rostlinami i s ostatními lidmi. Lidé se začnou rozpomínat a prociťovat vzájemné bratrství a sesterství. Tento pocit sounáležitosti přispěje k úspěchu malých komunit nemalou měrou.

Brzy po roce 2032 vzniknou nová zlatá města povstávající jako Fénix z popela.

CVIČENÍ: Vizualizace světelných měst

1. Posaďte se na klidném místě, kde vás nikdo a nic nebude rušit, a uvolněte se.
2. Před sebou si představte celý svět.
3. Když ho budete pozorovat, všímejte si, jak se všude na něm začínají objevovat prosvětlená místa.
4. Tato místa se chvějí zlatým světlem. A všechna jsou vzájemně propojena zlatým vláknem.
5. Těmto světelným městům požehnejte.
6. Pak sledujte, jak toto světlo z měst páté dimenze září do celého vesmíru.
7. Poděkujte za jejich službu a pomalu zase otevřete oči.

Práce s přírodou


Konečně začínají lidé uznávat moudrost kmenů původních národů, které pracovaly v pevném sepětí s přírodou. Přírodní národy uctívaly svět přírody, milovaly ji a ctily, což ústilo v bujnou a překypující hojnost a přispívalo ke zdraví všech lidí a zvířat.

Škody, které napáchalo lidstvo, jsou obrovské. Čím dříve začneme všichni naslouchat hlasu přírody a reagovat na něj, tím více léčení pro Zemi uděláme a tím snazší přechod do Zlatého věku bude.

Těm, kdo se v průběhu přechodu spojují s královstvím přírody, se dostane nezměrného vedení a pomoci od tisíců neviditelných bytostí, jež jsou kolem nás. Do roku 2032 si bude každý z nových komunit v páté dimenzi silně vědom mnoha aspektů, které v současnosti zcela ignorujeme, a bude za ně vděčen.

Království přírody

Anděl dohlížející na celek přírodního království je vesmírný anděl Purlimiek, který je úžasný a má jasně světlou zelenomodrou barvu. Spolupracuje s mnoha dalšími vesmírnými anděly a Lady Gáiou, aby udržel Zemi v rovnováze a harmonii. Vládne mistrům elementálů i elementálům.

Mistři elementálů vibrují na frekvenci mezi pátou a šestou dimenzí, zatímco frekvence elementálů je většinou v dimenzi čtvrté. Některé víly, goblinové a všichni elementálové stromů, nazývající se warburtonové, jsou pětidimenzionální. Jak zvyšujeme svoji frekvenci, psychicky a duchovně se otevíráme, automaticky uvidíme nebo vycítíme miliony stvoření, které pomáhají přírodě s tím, co nám poskytuje. Až pochopíme roli elementálů a důležitost toho, co dělají, budeme s nimi moci začít spolupracovat. To bude mít nesmírný dopad na regeneraci planety, která nám bude pomáhat v několika následujících desetiletích.

Elementálové jsou přírodní duchové, kteří pečují o různé aspekty přírodního světa. Mohou být ohniví, vzdušní, zemští, vodní a podle čínské moudrosti i dřevění a kovoví. Starají se o půdu, stromy, rostliny, pomáhají s fotosyntézou, čistí zemi, vzduch a vodu, vykonávají i miliony dalších činností, aby udrželi organismus Země naživu. Jsou lehcí a milují legraci.

V poslední době nám byla poslána celá řada kruhů andělů nesoucích elementály. Viděli jsme také mnoho andělských kruhů v korunních čakrách lidí se skřítky a elfíky. Pro dotyčné to znamená, aby se otevřeli vyššímu já s lehkostí a radostí. Víly lze často vidět v kruzích okolo dětí, kde je povzbuzují a odlehčují jejich duchu.

Nazývají se elementálové z toho důvodu, že nemají celé spektrum živlů, jako mají zvířata a lidé. Mnoho z nich obsahuje pouze jeden živel, zatímco jiní ten svůj kombinují s dalším nebo i s více živly.

Elementálové jednoho živlu

VZDUCH - víly, esákové a sylfové
ZEMĚ - skřítkové, elfové, goblinové a gnómové
VODA - mořské panny, kyhily a undiny
OHEŇ - salamandři
DŘEVO - warburtonové

Elementálové více živlů

IMPOVÉ a FAUNOVÉ - v sobě nesou živly země, vzduchu a vody
DRACI - mohou být zemští, vzdušní nebo ohniví, případně směsí dvou nebo tří techto živlů

Přestože obsahují méně živlů než my, neznamená to, že tyto bytosti nejsou dostatečně rozvinuté. Prostě se jenom rozvíjely jinak než lidé. Jsou zastoupeny v andělské hierarchii a přebírají barvu andělů, s nimiž jsou spojeni. Mnozí zemští elementálové jsou zelení nebo zelenomodří, což je odrazem paprsku, na němž pracuje vesmírný anděl přírody Perlimiek.

Barevná vibrace květin je spojena s archandělskými energiemi a víly tyto vibrace vnášejí do květů, o něž pečují. Například pokud je maceška zlatě žlutá, víly starající se o její květ se spojí s archandělem Urielem a jeho sytě zlatou energií. Pak je každý, kdo pohlédne na tyto macešky, jemně propojen s energií archanděla Uriela.

Víly páté dimenze jsou mocné bytosti, nikoli zlomyslná stvoření, jak nám říkali, přestože mají rády uvolněnost a legraci. Zatímco andělé, archandělé a jednorožci realizují projekty na pomoc Zemi, víly udržují energii na místě. Často pokračují v práci poté, co vyšší bytosti svoji práci dokončily a přesunuly se jinam.

I zelenina kvete a její barevná vibrace je určitě vstřebávána do plodů. Například květ cukíny je sytě žlutý, což je barva odvahy a moudrosti, takže když nějakou pojíte, ovlivní to těmito energiemi vaše jemnohmotné tělo.

Někteří elementálové jsou vysoce vyspělí, například elementálové dřeva z páté dimenze zvaní warburtonové. Dřevo v sobě nese poznání této planety a hvězd, takže warburtonové ji pomáhají šířit. Jsou vysocí, většinou mají 1,2 metru a žijí ve stromech, které dosáhly určitého vzrůstu a úrovně moudrosti. Když se procházíte mezi zralými stromy, můžete si být jisti, že se warburtonové budou snažit navázat s vámi komunikaci, pokud na to budete připraveni. Takže se ztište a naslouchejte každé informaci, kterou vám budou ochotni předat.

Když se mění vzorce počasí a Lady Gáia začne svoji důkladnou očistu, budou mít elementálové stále více práce. /Byť jsou velmi pracovití již nyní./ My lidé jim můžeme pomoci tím, že jejich práci oceníme, budeme naslouchat jejich vedení, když pracují na růstu rostlin, a vyladíme se na jejich moudrost. Také bychom měli být pevní a zkoncentrovaní, aby mohli zůstat klidní.

V náročných dobách posílá anděl přírody Purlimiek své anděly na pomoc elementálům. Tito andělé udržují patřičnou energii a dodávají jim síly pečovat o rostliny, půdu a vodstvo.

Například faunové, kteří jsou elementálové zemského, vzdušného a vodního živlu, pomáhají harmonizovat prostřednictví fotosyntézy energii lesů a hájů. Vzhledem k tomu, že mnoho z našeho dědictví je káceno, potřebují naději a inspiraci, kterou jim dodávají mnozí andělé. Ti lidé, kteří rozumějí světu elementálů, jim také mohou pomoci, a to tím, že jim poděkují a posílají jim modlitby. Projděte se lesem a všímejte si, jaké úžasné úsilí faunové vynakládají, a to jim dodá odvahy. Můžete je dokonce i spatřit, jak tančí mezi stromy.

Noví elementálové

Vesmírný anděl Butyalil, který vládne kosmickým proudům majícím vliv na Zemi, přizval v poslední době na Zemi spolu s andělem přírody Purlimiekem několik nových elementálů, aby pomohli s její očistou. Kyhily čistí vodstvo a esakové zde očišťují fyzické a psychické nečistoty. Další elementálové přišli čistit zalesněné oblasti od strachu. Všichni pocházejí z jiných vesmírů a na oplátku za svou službu zde dostávají příležitost zakusit život na Zemi a své poznání si vzít s sebou zpátky na své domovské planety.

Tito nově příchozí sem na Zemi dorazili v několika posledních letech přípravy na rok 2012 a hlavní planetární očistu, které se právě začaly odehrávat.

Poseidón a mistři elementálů

S vesmírným andělem Purlimiekem pracuje velký mistr Poseidón, stratég plánující a řídící očistnou operaci. Pokud je zapotřebí bouře, hurikánu, zemětřesení nebo nějaké jiné formy očisty, přivolá příslušného mistra elementálů, který povolá své elementály do akce.

* Mistrem elementálů vzduchu je Dom, který řídí sylfy, aby zvedly vítr
* Mistrem elementálů vody je Neptun, který říká vodním duchům, mořským pannám a kyhilám, aby pohnuly vodami
* Mistrem elementálů ohně je Thor, který zve salamandry, aby rozdmýchali oheň
* Mistrem elementálů země je Taia, která žádá skřítky, elfy a gnómy, aby hýbaly zemí

Pokud je však nutné zemětřesení, aby uvolnilo negativitu hluboko v zemi, radí se Lady Gáia s Poseidónem dříve, než vydají pokyny elementálům k důkladné, ale ohleduplné očistě příslušné oblasti.

Elementálové jsou nesmírně citliví na emocionální energii lidí, a pokud je přítomno velké množství strachu, uvrhne je to do stavu paniky, a pak se odehrávají velké škody.

Role lidí spočívá v pomoci při zmírnění dopadu některých katastrof. Vaše modlitby, vizualizace, požehnání nebo kumunikace s nimi mohou někde docela změnit celý běh událostí.

CVIČENÍ: V čem a jak můžete pomoci

1. Požehnejte zemi, z níž byly vykopány krystaly či vydolováno uhlí nebo cokoli dalšího.
2. Vyjádřete přírodním duchům svoji vděčnost. Již pouhé posezení v tichosti na trávníku a ocenění krásy zahrady jim pomáhá. Konkrétní poděkování za jejich práci a požehnání je ještě lepší.
3. Pokud se věnujete zahradničení, požádejte v duchu elementály, aby vás vedli, a pak následujte svoji intuici, což je způsob, jakým s vámi komunikují.
4. Obejměte strom a naslouchejte mu, zda pro vás nemá nějaké poselství.
5. Pokud je nevlídné počasí, zůstaňte klidní a utěšujte vše kolem sebe světle modrozeleným světlem.
6. Pěstujte a kupujte organickou zeleninu.
7. Choďte po zemi bosi. To vám také pomůže k lepšímu uzemnění hlubším propojením s vaší zemskou čakrou.

Včely


Vzpomínám si na zlaté dny, kdy jsem sedávala na loukách plných planých květin a podřimujíc naslouchala bzukotu velkých žluto-černě pruhovaných čmeláků a včel, kteří sbírali nektar. Nyní zvolna mizí, opouštějí své úly a vracejí se tam, odkud přišli.

Včely jsou původem z Plejád. Přišly sem ve dnech Zlaté Atlantidy, aby nás naučily sladkosti života a sloužily nám opylováním květin. Učily nás o aspektech posvátné geometrie a ukazovaly život v uspořádaném společenství s harmonickou pílí. Dokonce byly připraveny s námi sdílet i svůj med.

Bez včel na Zemi nepřežijeme. Závisíme na nich ohledně opylování rostlin a stromů.

Tisíce let jsme tato štědrá a pilná stvoření využívali. Brali jsme jim med, který si produkovaly, aby byly silné a zdravé v zimních měsících, a místo něj jsme jim poskytovali ubohé náhražky, znečišťovali jim zemi a neustále je přesouvali. Dokonce jsme zřídili satelitní vysílače, které je matou a podrývají jejich odolnost. Jsou silně stresované, což je předurčuje, aby se staly lehkou kořistí roztočů.

Co se stane se včelami?

Ještě není pozdě změnit způsob, jak s nimi a s planetou zacházíme, ale brzy již bude. Je třeba, aby co nejvíc lidí pozvedlo své vědomí ohledně vyhynutí včel a dalších stvoření, které jsou pro přežití Země ve své současné formě nezbytné.

Nejnadějnější předpovědí je ta, že lidé do roku 2022 po celém světě změní postoj; používání pesticidů se přestane podporovat, a někde bude dokonce zcela zakázáno. Velké klimatické změny na mnoha místech zničí rozvoj satelitních stanic mobilních telefonů, počítačů a dalších komunikačních prostředků. Naše pozornost se upne k jiným možnostem. Vzroste pochopení potřeb včel, delfínů, velryb a dalších pokročilých životních forem a lidstvo si jich začne vážit.

V tomto případě se včely, které přežijí, opět začnou množit a šťastně pokračovat po své cestě na Zemi.

Co tedy můžeme udělat?

Pojivem, které nás všechny spojuje do jednoho celku, je láska. Záleží na vašem vědomí, které dokáže hluboce ovlivnit fyzická, emocionální, mentální i duchovní těla všech bytostí. Pokud lidé s dobrým záměrem převezmou na planetě zodpovědnost za své myšlenky a emoce, které začnou směrovat k dokonalému zdraví a dobré pohodě všech, mohlo by kolektivní vědomí doslova přes noc vzrůst. Nastanou dramatické změny a naše planeta se stane místem, kde budou všichni žít ve vzájemné symbióze, a to včetně včel, které začnou prosperovat.

I na vás záleží. Když se každý den na několik minut posadíte a budete si představovat, jak jsou včely šťastné, zdravé a svobodné, propojí se vaše vize s ostatními pozitivními obrazy a vyšle poselství naděje a odvahy všem bytostem na světě, nejen včelám.

Jak pomáhá duchovní spojení

Do našeho trojdimenzionálního světa pronikají bytosti z jiných dimenzí, z nichž na nás mnohé dohlížejí. Většina lidí ví, že jim pomáhá jejich anděl strážný a zná jejich cestu. Máte také archanděla, který nad vámi bdí, nemluvě o mnoha dalších andělech, jednorožcích a světelných bytostech, které čekají na to, aby nám mohli začít pomáhat. Vždycky můžete požádat anděla strážného někoho druhého, aby mu pomohl nést jeho břímě, otevřít mu dveře a starat se o něj mnoha způsoby. Vaše modlitby pak fungují jako čin milosti as zvyšují frekvence okolo osoby, která to potřebuje, což umožňuje jejím andělům se k ní přiblížit.

Včely a jejich duchovní spojení

Duchovního vedení a pomoci se dostává všem stvořením. Včely úzce spolupracují se skřítky, kteří jsou zemskými elementály. Skřítci dohlížejí na strukturu půdy a pomáhají také včelám s opylováním květů. A se skřítky zase spolupracují impové, drobní elementálové vysocí asi 2,5 centimetru, složení ze živlů země, vzduchu a vody. Na vesmírné úrovni se o Zemi jako o planetu stará Lady Gáia a její duše je Zemí obalená. Je jednou z nejvyšších bytostí andělské hierarchie. Pracuje v harmonii s vesmírným andělem Purlimiekem, andělem přírody, a radí se s mistry elementálů, kteří pak zadávají příkazy elementálům, včetně skřítků. Pokaždé, když skřítkům posíláte lásku, odvahu, poděkování a laskavost, dokážou nádherným, životadárným včelám pomáhat efektivněji. Váš vděk a požehnání se dotkne jejich duší a pomůže našemu světu.

CVIČENÍ: vizualizace pro pomoc včelám

1. Zapalte svíci.
2. Představte si, jak jsou včely šťastné a doceňované, jak se pilně snaží a rojí se u úlů.
3. Představujte si, jak je lidé všude skutečně uctívají.
4. Dívejte se, jak se skřítkové smějí, když pomáhají včelám při opylování květů na celém světě.
5. Představte si, jak se koupou v krásně růžové lásce.
6. Sfoukněte svíci a pošlete její světlo včelám a skřítkům.

Stromy


Stromy toho poskytují naší planetě tolik a my se potřebujeme naučit je oceňovat a vážit si jich za jejich moudrost i za užitek, který nám dávají.

Jsou to staré moudré bytosti, které v sobě nesou záznamy místní historie a vytvářejí síť kolem planety. Každý druh stromu má jiné vlastnosti, které světu nabízí. Pokud například potřebujete sílu a pevnost, můžete se intuitivně opřít o dub. Sice si na pomoc můžete zavolat éterické anděly a elementály, ale při potřebě pomoci se můžete také sami vyladit na stromy, které vám ji poskytnou hodně zemitým způsobem.

Velké lesy jsou kronikami dávné moudrosti. Ukotvují a pomáhají udržet energii krajiny, v níž rostou. Dokonce přinášejí světlo z jiných planetárních systémů a ukládají je v sobě, dokud na ně nejsme dostatečně zralí.

Dub

Duby v sobě obsahují skvostnou, silnou, pevnou a statnou energii. Pokud se s některým propojíte nebo se pod něj posadíte, dostane se vám pomoci v podobě těchto vlastností. Začínají se ale cítit unavené, protože jich je nyní mnohem méně a stále v sobě musí uchovávat moudrost a sílu. Potřebují energeticky dobít a lidé jim v tom mohou pomoci tím, že si jich budou vážit.

Jasan

Jemné energie jasanu v sobě nesou moudrost Božského ženství a s radostí vám ji předají, jakmile na to budete připraveni. Krášlí mnohou z energetických spojnic /leylines/ a svým něžným jasem pomáhají ztišit a vyrovnat jejich energie.

Jilm

Tyto stromy vám pomáhají, abyste byli rychlí a silní, ale také vám připomínají, že je třeba zůstat vyrovnaný. V současnosti jejich počet ve Spojeném království a v Evropě, stejně tak jako v některých částech Ameriky, klesá v důsledku grafiózy jilmů. Tato nemoc se objevila již dříve, v 16. století. V té době bylo obrovské množství těl lidí, kteří zemřeli na mor, zakopáno právě na energetických spojnicích /leylines/. To tyto zóny silně ovlivnilo. Vzhledem k tomu, že jilmy jsou velice citlivé stromy, onemocněly nejprve ty v okolí energetických spojnic a později nakazily mnohé ostatní.

Když je tok energie na spojnicích zadržován blokádami, přestávají kvůli tomu stromy dostávat duchovní a psychickou energii, kterou potřebují. Jilmy jsou obzvláště vnímavé. V současné době, kdy byly poblíž sebe vyvrtány Eurotunel a Dartfordský tunel, byl silně narušen tok energie. Tehdy byly jilmy napadeny touto nemocí podruhé.

Doufáme, že vysokovibrační světlo opět rozproudí sem dopadající energii nebo vytvoří nové dráhy a jilmy začnou znovu prosperovat. A jakmile se pozvedne vědomí lidí, budeme si rovněž vědomější potřeb těch, kdo s námi sdílejí planetu.

Topol

Tento rychle rostoucí strom je velice spolehlivý a učí i vás, jak být spolehlivější, aby se druzí o vás mohli opřít.

Mahagonový strom

Tento mohutný strom vyzařuje vznešenost, spolehlivost, sílu a důvěru.

Buk

Tyto krásné, elegantní, ale i robustní stromy pomáhají lidem s odpuštěním. Když se opřete o buk nebo si ho budete alespoň v duchu představovat, pomůže vám prostřednictvím odpuštění uvolnit ze sebe zranění, trauma nebo zradu.

Cesmína

Ponurá a pichlavá cesmína nám dává lekci, abychom nesoudili podle vnějšího vzhledu. Existuje důvod, proč se lidé chovají tak, že druhé zraňují nebo odmítají; je to spojeno s jejich pocity ohledně jich samých, s vámi to nemá co do činění. Vzpomeňte si na to, když uvidíte cesmínu, a to vás utěší.

Hloh

Tento trnitý strom vám nabízí ochranu. Chrání váš domov i zahradu a také vás, pokud jste uvnitř tohoto prostoru. Má mnoho soucitu a lásky, ale když dojde na plnění povinností, je to mocný bojovník.

Kaštan

Toto je strom, který nás učí vědomí hojnosti a hravosti. Nabízí naději a vyšší očekávání, stejně tak jako radost a štěstí.

Platan

Platany jsou velice citlivé a silně soucítí s lidskou zranitelností a poskytují nám ochranu před naší vlastní slabostí. Jakmile se pod nimi ocitnete, vyladí se na vaše pocity a pomohou vám cítit se lépe.

Bříza bradavičnatá

Tento strom je velmi elegantní, krásný a uvolněný. Jeho darem je harmonie a bezbrannost, což jsou zdánlivé protiklady, ale pokud se vyskytnou společně, otevírají srdce.

Jedle a borovice

Tyto stromy poskytují léčení, omlazení a regeneraci. Pozvedají ducha a pročišťují vás. Procházka mezi nimi je uzdravující a pozvedá vaše vědomí do páté dimenze, jste-li na to připraveni.

CVIČENÍ: Vizualizace na pomoc stromům

Pokud je to možné, toto cvičení vykonávejte, když se postavíte nebo posadíte pod strom, případně když se vypravíte do nějakého háje či lesa. Pokud to možné není, alespoň si představujte, jak se opíráte o strom.

1. Dotkněte se kůry stromu a špičkami prstů prociťte, jaká je. Je to jeho kůže neboli ochrana před zevnějškem. Vylaďte se na to, jak se vnitřně cítí, jako byste se stromem splývali.
2. Jak vypadají jeho kořeny? Vnímáte, že vás drží?
3. Jak pevný je jeho kmen? Proudí energie z kořenů volně?
4. Jak vypadají jeho větve? Má dost místa k růstu? Povznáší vás, nebo klesáte na duchu? Jaké to je?
5. Jste v listu, plodu nebo květu? Prociťte, jaké to je.
6. Vdechujte vlastnosti stromu, které vám nabízí, a přijměte je jako dar.
7. Co od vás strom potřebuje? Co můžete, to mu poskytněte.
8. Poděkujte stromu a stáhněte z něj svoji energii.
9. Všímejte si, jak se cítíte.

Převzato a upraveno z knihy Diany Cooper: Budíček lidstva

« Část třetíČást pátá »