Archanděl Zadkiel


/židovský/

Známý rovněž jako Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel.

Jméno Zadkiel znamená „Boží spravedlnost". Je pokládán za archanděla milosrdenství a shovívavosti, snad proto, že zabrá­nil Abrahamovi v obětování jeho syna Izáka Bohu.

Zadkiel vám může pomoci, abyste byli milosrdní a soucitní k sobě i k jiným a dokázali odpouštět. Takto je andělem léčby, který pracuje vedle archanděla Michaela na nahrazení negativ­ních energií vírou a soucitem. Zadkiel nám pomáhá vidět božské světlo v našem nitru i v jiných a učí nás nesoustřeďovat se jen na povrch osobnosti, chybné chování nebo ego.

Pokládáte-li obtížné odpustit něco sobě či jiným, požádejte o zásah Zadkiela. Jedná jako štětka na čištění komínů a vyčistí vám tělo, mysl a srdce od tendencí neodpouštět. To ovšem ne­znamená, že budete schvalovat něčí hrubé chování. Znamená to jen, že nebudete lpět na emocionálních pozůstatcích starých si­tuací.

Archanděl Zadkiel je rovněž znám tím, že pomáhá funkcím paměti. Potřebujete-li si zapamatovat důležité informace, zapo­mněli jste, kam jste položili klíčky od auta nebo jen chcete zlepšit svoji celkovou paměť, přivolejte Zadkiela.

Pomáhá:
    * se soucitem
    * s nalezením ztracených předmětů
    * s odpouštěním sobě a druhým
    * s léčbou, emocionálně i fyzicky
    * s posílením paměti
    * se zapamatováním důležitých informací
    * se studiem, testy a studentům

INVOKACE

Jste-li naštvaní, přivolejte Zadkiela, aby zasáhl:

„Archanděli Zadkieli, pomoz mně, prosím, vyléčit mé srdce. Zařiď, abych uměl/a odpouštět. Existuje-li něco, co nevidím, pomoz mně, prosím, abych to jasně viděl/a. Potřebuji-li více soucitu, naplň mé srdce milosrdenstvím. Jsem-li naplněn/a obavami nebo úzkostí, naplň, prosím, mé srdce vírou a klidem. Nyní přenechám tuto situaci plně tobě a Bohu a věřím, že Bohem poskytnutá léčivá síla se postará o všechny detaily s božským milosrdenstvím, harmonií a moudrostí. Děkuji ti."

« Archanděl UrielArtemis »