Archanděl Raziel


/židovský, kabalistický/

Známý rovněž jako Ratziel, Saraqael, Suriel.

Jméno Raziel znamená „Boží tajemství", protože tento archanděl tak úzce spolupracuje se Stvořitelem, že zná všechna tajemství vesmíru i to, jak vesmír funguje. Raziel sepsal tato tajemství v tlusté knize symbolů a božské magie nazvané Kniha archanděla Raziela neboli Sefer Raziel. Poté, co byli Adam a Eva vyhnáni z rá­je, poskytl Raziel Adamovi knihu s informacemi o zjevení a Bo­žím milosrdenství. Později dostal tuto knihu před svým nane­bevzetím a proměnou v archanděla Metatrona prorok Enoch. Noe dostal kopii této knihy od archanděla Rafaela a využil infor­mace z ní k postavení archy a k pomáhání jejím obyvatelům po povodni.

Mnozí učenci říkají, že tato zašifrovaná kniha /která je dnes do­stupná v knihkupectvích/ byla sepsána jedním židovským učen­cem ve středověku, snad Eleazarem z Wormsu nebo Izákem Sle­pým. Tuto knihu je však obtížné rozšifrovat a tvrdí se, že chtějí-li z ní čtenáři něco pochopit, musejí zavolat Raziela.

Raziel vám pomůže pochopit esoterické materiály, principy zjevení, posvátnou geometrii, kvantovou fyziku a jiné složité záležitosti. Může ve vás rovněž otevřít vyšší úrovně psychických schopností a zvýšit vaši schopnost  vidět, slyšet, poznávat a cítit Boží vedení. Jako božský mág vám může Raziel rovněž pomoci se zjeveními.

Raziel je velmi láskyplný, laskavý a inteligentní. Jeho přítom­nost může být velmi nenápadná, ale budete-li ho přivolávat čas­těji, začnete si uvědomovat jeho pozitivní vliv ve vašich duchov­ních praktikách.

Pomáhá:
    * s alchymií
    * s jasnovidectvím
    * s božskou magií
    * s esoterickými informacemi
    * se zjeveními
    * s psychickými schopnostmi

INVOKACE

Raziela přivolávejte, chcete-li si prohloubit znalosti esoterick­ých pojmů. Protože jeho informace jsou důkladné, je nejlepší ho kontaktovat v tichém prostředí. Zavřete oči, zhluboka dýchejte, zklidněte mysl a v duchu říkejte:

„Archanděli Razieli, pomoz mně, prosím, otevřít mysl božským ta­jemstvím vesmíru. Pomoz mně zbavit se omezené víry a obav, abych chápal/a na nejhlubší a nejjasnější úrovni. Zvláště stojím o tvé rady k /popište problém, který byste chtěl/a vyřešit, postupně klaďte otázky a nechte mezi nimi uplynout nějaký čas, aby měl Raziel možnost na každou odpovědět a vy zase mož­nost absorbovat a strávit jeho odpovědi/. Děkuji ti, Razieli, za tuto lekci."

„Volám tě, archanděli Razieli. Pomoz mi prosím porozumět /popište svou současnou situaci a otázku/ tak, že mě provedeš mými minulými zkušenostmi a vztahy a tím mě vyléčíš. Žádám tě, abys mi pomohl vyrovnat karmu s každým, koho se tato situace týká, na všech časových úrovních. Razieli, pomoz mi prosím odhalit a vyléčit všechnu starou bolest usazenou v mé duši a oprostit se od ní - nyní a navždy. Děkuji ti."

« Archanděl RaguelArchanděl Sandalfon »