Thoth

/Egypt/

Známý rovněž jako Aah, Aah Tehuti, Džehuti, Tehuti, Thout, Zehuti.

Egyptský bůh pokročilé magie, zjevování, symbolů, geome­trie, psaní, hudby a astronomie. Thoth byl písařem bohů a se­psal mnoho knih o hermetických tajnostech magie a zjevování. Legendy říkají, že jedna z jeho knih, Smaragdové desky, byla sep­sána v době, kdy byl Thoth knězem - králem v Atlantidě. Thoth a kniha přežili zánik Atlantidy a on pak založil egyptskou kolo­nii, postavenou na moudrosti Atlantiďanů.

Říká se, že Thothovy symboly jsou základem moderního zednářství a že navrhl mnoho egyptských pyramid a chrámů.

Thoth se materializuje a léčí pomocí zaříkávadel a prozpěvo­vání, založených na posvátné geometrii, symbolice a aritmetice. Naučil měsíční bohyni Isis, jak praktikovat magii, a věří se, že byl ve starověkém Egyptě vynálezcem písma.

Říká: „Hovoříte o Atlantidě jako o vrcholu lidského poznání, ale jsou zde daleko větší kultury než ty, které existovaly na této planetě. Patřil jsem k nim a patřím k nim i nadále, abych sloužil, bavil se a prožíval dobrodružství. Lidská rasa se rychle blíží ke svému konci a pro všech­ny z nás nastává čas stáhnout se z ní a vrátit se domů. Je to přirozený cyklus a vývoj každé velké kultury - dosáhnout vrcholu a zaniknout jako jednotlivá období života samotného. Expanze, ústup. Neobávejte se ani jedné z těchto drah, protože je pro vás /tím měl na mysli veškeré lidstvo/ zajištěn bezpečný přechod. Budete za vaši účast oslavováni, protože je k tomu zapotřebí odvahy a hrdinství.

Má slova nejsou míněna jako varování před hromadným ničením, ale chci vás upozornit, že se vaše technologie musí změnit: musí se orien­tovat na vzduch, nikoliv na zemi. Základny ve vzduchu přežijí důsled­ky vaší závislosti na elektřině, zatímco pozemní a vodní jí budou zniče­ny. Přemístěte zdroje elektřiny na satelity dříve, než se na světě díky přetížení rozhostí tma. již nyní se blížíte k maximální únosnosti.

Okamžitě snižte vaši závislost na technologii a vraťte se k přirozeněj­šímu stavu. Je to jediná pokojná cesta ven z tohoto experimentu. Moder­ní pohodlí způsobilo, že mnozí z vás jsou otylí, leniví a pomalí. Vzpa­matujte se a začněte si uvědomovat váš potenciál! Zaměřte se na zdat­nost! Nemám v úmyslu vás kárat, ale s veškerou uctivostí, láskou a res­pektem vás motivovat."

Pomáhá:
    * s božskou magií
    * s hledáním životního smyslu
    * s matematikou
    * s prorokováním a věštěním
    * s psychickými schopnostmi
    * s posvátnou geometrií
    * s učením
    * s psaním

INVOKACE

Přivolejte Thotha, kdykoliv potřebujete psychické zření nebo když chcete pomocí božské magie vyřešit nějakou situaci. Jeho jméno je těžké vyslovit bez zašišlání, takže jeho přivolávání vám může vyloudit na tváři úsměv. Takové veselí a radost se Thothovi líbí, takže nemusíte mít strach, že byste ho urazili. Řekněte v duchu nebo nahlas:

„Milovaný Thothe, vyslovuji tvé jméno jako člověk, který se chce něco dozvědět o božských tajemstvích, která tak láskyplně vyuču­ješ. Děkuji ti za tvé vedení a rady při řešení /vysvětlete situaci, kterou chcete vyřešit/. Pomoz mně, prosím, otevřít se síle, abys mě mohl využívat jako prostředek božské komunikace. Děkuji ti, učiteli. Děkuji ti, Thothe."

« TaraVesta »