Archanděl Rafael


/židokřesťanský/

Známý rovněž jako Labbiel.

Jméno Rafael znamená „Bůh léčí" nebo „Bůh vyléčil" a je zalo­ženo na hebrejském slově rapha, které znamená „lékař" nebo „léčitel."

Rafael je mocný léčitel fyzických těl, jak lidských, tak zvířecích. Ti, kteří Rafaela zavolají, jsou rychle vyléčeni. Říká se, že odstra­nil bolest, kterou v dospělosti cítil Abraham po obřízce.

Rafaela lze zavolat i ve prospěch někoho jiného. Půjde kamko­liv, kam je zavolán, nemůže však dělat nic proti vůli druhé oso­by. Jestliže nemocná osoba odmítne duchovní léčbu, nemůže k ní být nucen. Rafaelova přítomnost však bude mít utišující účinek, který napomůže přirozené léčbě snížením stresu a úzkosti. V Knize Tobiášově cestuje Rafael s Tobiášem. Na této cestě se stará Rafael o Tobiášovo bezpečí. Tím si Rafael vydobyl svoji další roli jako „patron cestovatelů." Pokud se týče bezpečného cestování, je Rafael báječný pomocník, který se dokáže skvěle postarat o do­pravu, ubytování i zavazadla. Pomáhá rovněž lidem při cestách do vlastního nitra, aby našli pravdu a vedení.

Rafael rovněž ukázal Tobiášovi, jak využít části ryby, kterou chytil, k léčebným účelům, například na hojivé balzámy a masti. Je to příklad toho, jak Rafael provádí nejen přímou duchovní léčbu nemocných a zraněných, ale ukazuje rovněž lidským léči­telům, jaké léky z darů země používat k léčbě pacientů. Léčitelé mohou v duchu před začátkem léčby či v jejím průběhu Rafaela přivolat a požádat o radu. Rafael rovněž pomáhá začínajícím lé­čitelům s jejich vzděláním /včetně zajištění času a peněz na školy/ a pak jim ještě pomůže s otevřením praxe a s přilákáním vhod­ných klientů.

Rafael je léčitelem divokých i domestikovaných zvířat a jejich rádcem. Měla jsem báječné výsledky, když jsem požádala Rafae­la, aby pro mě, známé i klienty našel ztracená domácí zvířata. Vý­sledky byly téměř okamžité a zdálo se, že zvířata se ráda podvo­lila jeho jemné, láskyplné péči.

Rafael nakonec vyléčil Tobiáše ze slepoty a pomáhal tisícov­kám studentů na mých seminářích otevřít jejich „třetí oko", které je duchovním centrem energie /čakra/ a jasnovidectví. Rafael je velmi milý, láskyplný, laskavý a jemný. Víte, že přišel, když vidí­te jiskry nebo záblesky smaragdově zeleného světla.

Archandělé Rafael a Michael často pracují v tandemu na vymí­tání obtížných duchů a odvádění podřadných energií z lidí a míst. V Šalamounově závěti se píše, jak Rafael přinesl Šalamou­novi kouzelný prsten, na kterém byla vyrytá mocná šesticípá hvězda. Šalamoun využíval prstenu a jeho symbolu k podrobo­vání démonů. K Rafaelově léčbě tudíž patří vymítání duchů a očišťování prostoru. 

Pomáhá:
    * s návyky a žádostivostí, s jejich odstraňováním a snižová­ním
    * s jasnovidectvím
    * se zrakem, fyzickým i duchovním
    * léčitelům, vedením a podporou
    * s léčbou lidí i zvířat
    * s hledáním ztracených domácích zvířat
    * s čištěním prostoru
    * s vymítáním duchů
    * chránit cestovatele

INVOKACE

 Kdykoliv vy nebo jiná osoba či zvíře budete ve fyzické tísni, přivolejte archanděla Rafaela k andělské léčbě. Zasáhne přímo v lidském nebo zvířecím těle a poskytuje rovněž rady, co je třeba učinit k úspěšné léčbě.

Chcete-li přivolat Rafaela jen pro sebe, stačí si v duchu pomys­let:

„Archanděli Rafaeli, potřebuji pomoci s /popište situaci/. Nabij, prosím, mé tělo tvojí silnou léčící energií božské lásky. Ponechá­vám teď tuto situaci zcela Bohu a vím, že se otevřu všemi způsoby jím danému zdraví. Děkuji vám za energii, dobrodiní a štěstí, Bože a Rafaeli!"

Přivoláváte-li Rafaela pro někoho jiného, můžete si ho předsta­vit společně s dalšími anděly kolem osoby nebo zvířete se svojí lé­čící přítomností a smaragdově zeleným světlem. Můžete požádat Boha, aby poslal Rafaela, nebo můžete požádat přímo Rafaela.

„Archanděli Rafaeli, navštiv, prosím, za účelem léčby /jmenujte osobu nebo zvíře/ a postarej se, aby se uzdravil/a /uzdravilo/. Přenes, prosím, veškeré své myšlenky na toho, kdo ti věří a doufá v tebe, a odejmi od něho veškeré pochybnosti a obavy. Vyčisti, pro­sím, cestu tak, aby se nyní a navždy mohlo projevit božské zdraví. Děkuji ti."

« Archanděl MichaelArchanděl Raguel »