Marie, milovaná matka


/židokřesťanská, katolická/

Známá rovněž jako Matka Marie, Naše paní guadalupská, Panna Marie, Královna andělů.

Historické údaje o Parmě Marii nejsou známy, protože ani jedno ze čtyř evangelií, v kterých se o ní píše, nezachází do detailů. V jiných dokumentech, jako je Protoevangelium Jakubovo, se sice píše o Mariině narození, dětství a dospělosti, vědci však pochybují o jejich autentičnosti. Pak jsou zde knihy New Age, které poskytují informace o Mariině životě, které jsou založeny na zjevených nebo zpětně získaných informacích.

V evangeliích se píše, že Marie žila v Nazaretu, což byla malá vesnice, v níž žili řemeslníci. Přebývala tam s manželem Josefem, svým synem Ježíšem a podle historiků i se čtyřmi syny a jednou dcerou Josefa z jeho prvního manželství. Protože Josef trávil vět­šinu času mimo domov prací jako tesař a nábytkář, trávila Marie většinu času péčí o rodinu a domácnost. Většina žen v její době neměla žádné vzdělání a neuměla číst. Historici a teologové se domnívají, že Marie neměla snadný život a jen s velkou náma­hou dávala dohromady peníze na potraviny a daně, přičemž se snažila vyhýbat se nebezpečí v probíhajících vojenských a poli­tických povstáních.

Autoři New Age spekulují, že Marie vzala malého Ježíše do Kumránu a dočasně žila s esejci, kde oba poznali mystická tajem­ství svitků od Mrtvého moře. Vyslovili rovněž hypotézu, že bra­tři a sestry Ježíše byli dětmi Marie a Josefa.

Mnoha dnešním lidem, zvláště dětem, se Panna Marie zjevila, a to na takových místech jako je Fatima, Lurdy a Guadalupe. Mariina zjevení a poselství, která sděluje těm, kteří ji vidí, nám pomáhají uvědomit si přítomnost zázračných mistrů mezi námi. Marie byla nazývána „Královnou andělů" a její slavné kontak­ty s archandělem Gabrielem ukazují, že si tento titul zaslouží. Také její dnešní zjev má andělský charakter: patří k nejvíce milu­jícím, trpělivým a laskavým nanebevzatým mistrům. Andělé ji milují a spolupracují s ní při konání zázraků. Za její mírností je však tvrdá „medvědice", která nás láskyplně nabádá, abychom se napravili.

Marii leží na srdci obzvláště děti a radí nám, jak používat při jejich výchově moudrost, inteligenci a lásku. Dává mimořádný pozor na „indigové a krystalové děti", které přinášejí na planetu spásné dary. Marie pomůže každému, jehož životním cílem je pomáhat těmto mladým lidem a má dveře otevřené pro obhájce dětí. Pomáhá těm, jejichž úmysly jsou dětem příznivé, včetně těch, kteří chtějí zakázat chemikálie, které škodí dětské psýše, jako jsou pesticidy a přísady v potravinách a psychoaktivní léky jako Ritalin.

 

Říká: „Soucit je tím, po čem svět nejvíce hladoví, což znamená lásku spojenou s porozu­měním názorům a pocitům jiné osoby. Svár pramení z agresivní touhy po soucitu touhy po přinucení jiných, aby s vámi souhlasili, protože každý se obává přiznat, že vidí a chápe, proč druhý jedná tímto způsobem. Odhoďte zbraně a přijďte ke mně, abych vás znovu spojila s ostatními. Odhoďte zbraně k mým nohám a pocítíte mé objetí. Dovolte, abych uklidnila vaše otřesené nervy a uražené city.

Přijďte ke mně vy všichni, kteří máte strach. Pomohu vám pozved­nout se nad vaše obavy a trápení, abyste měli na druhé ničím neomeze­ný výhled. Uvidíte, že ti, kterých se bojíte nebo které nesnášíte, jsou stejné děti jako vy a rovněž se bojí.

Složte zbraně, lidstvo. Vy lidé jste vyčerpaní neustálou obranou před imaginárními nebezpečími, která jste si sami vytvořili. Přestaňte se obá­vat pravdy, která překoná veškerý strach. A největší pravda, o které ne­musíte nikdy pochybovat, je ta, že váš Otec vás navěky miluje. Dovolte mně rozlévat tuto lásku vaším směrem a pokrýt vás její léčivou mocí. Můžete se kdykoliv koupat v této božské lásce tak, že znovu propojíte své myšlenky s Božími, jak se to dělá? Tím, že budete mít soucit sami se sebou a ostatními. Jestliže nejste schopní tohoto stavu dosáhnout, pak mně dovolte, abych vám s tím pomohla. Protože já vás stejně jako váš Otec budu navěky milovat."

Pomáhá:
    * s adopcí dětí
    * se vším, co je spojeno s dětmi
    * těm, kteří potřebují pomoc pro děti
    * s plodností
    * s léčbou všeho druhu
    * s milosrdenstvím
 
INVOKACE 

Marie přichází ke všem, kdo ji zavolají, nezávisle na jejich ná­boženství nebo minulém chování. Miluje všechny a všem odpou­ští. Když se zjeví, ucítíte vůni květin nebo uvidíte jiskry modré­ho světla barvy chrpy. Máte pocit klidu a bezpečí, jako kdyby do dětské ložnice právě vstoupila energická a milující matka, aby zahnala noční můry a přinesla dětem sladké sny.

Přivolejte Marii tak, že si ji představíte nebo se budete dívat na její obrázek či sošku. Rovněž tak ji můžete přivolat tím, že řekne­te nahlas nebo v duchu:

„Milovaná Marie, Královno andělů a Matko Ježíše, žádám tě o po­moc. /Popište v čem./ Děkuji ti, že jsi poctila moji situaci svojí milostí a poskytla mi vnitřní vhled, takže se nyní mohu z této zku­šenosti ponaučit a růst. Děkuji ti za to, že jsi mi ukázala Boží vůli, takže všichni budeme mít klid."

« MaitreyaMelchizedek »