Ježíš


/židokřesťanský/

Známý rovněž jako Jeshua, Pán a Spasitel, Pán ježíš, Kristus, Sananda. 

To, co víme o Ježíši Nazaretském pochází ze čtyř evangelií a z Pavlových dopisů v Novém zákoně. Jelikož evangelia by­la sepsána sedmdesát nebo více let po Ježíšově fyzickém skonu, je zřejmé, že nikdo z autorů se s Ježíšem za jeho života nesetkal. Jejich líčení jsou založena na zprávách z druhé /nebo třetí či čtvr­té/ ruky, které se dochovaly. Žádný historik, který žil za Ježíšova lidského života, se o něm v dobových zprávách nezmiňuje. Přes­to však nelze pochybovat o tom, že tento muž měl a dosud má na lidstvo obrovský vliv. Vše od gregoriánského kalendáře až k náboženským institucím, od válek k duchovní léčbě je tím či oním způsobem založeno na jeho životě.

Mnozí lidé udávají, že se jim Ježíš zjevil a v důsledku tohoto zjevení se zázračně vyléčili. Svěde­ctví přicházejí i od těch, kteří se modlí k Ježíšovi s prosbou o pomoc a kterým se pak stane zázrak, o kterém vědí, že byl důsled­kem těchto modliteb. Jiní lidé hlásí pocity hluboké lásky a útěchy, když cítí, že je Ježíš nablízku nebo v jejich nitru.

Mnozí studovali Ježíšův přístup k léčbě nemocí a aplikovali ty­to zásady s působivými výsledky. Mnohé křesťanské církve a cír­kve Nového myšlení zdůrazňují Ježíšovo učení o lásce a odpouš­tění, a propagují tyto metody jako způsob léčby osobních i světo­vých chorob.

Přivolávám ho před každým léčitelským zásahem a vždy se pro­jevil jako největší léčitel mezi mými přáteli v duchovním světě. Stejnou moc má i u lidí a božstev všech náboženství i nevěrců a vyzařuje bezpodmínečnou lásku, kterou dokáže léčit každého, koho trápí vina, strach a který neumí odpouštět.

Pomáhá:
    * v lepší komunikaci s Bohem
    * s božským vedením a ukazováním směru
    * v záležitostech víry
    * s odpouštěním
    * s léčbou všeho druhu
    * při zjevování
    * se zázraky

INVOKACE 

Představte si Ježíše, jak stojí před vámi. Pošlete mu od srdce tolik lásky, kolik dokážete. Sledujte, co bude následovat: láska se vám vrátí, mnohonásobně zvětšená. Nadále vysílejte a přijímejte tuto lásku, sledujte přitom dech, abyste se ujistili, že dýcháte tuto hojivou energii.

Současně řekněte Ježíši v duchu vše, co vás trápí, menší i větší záležitosti. Vylijte mu své srdce a odhalte mu vaše nejhlubší ta­jemství - je naprosto spolehlivý a vždy využije informace od vás pozitivním způsobem. Požádejte ho pak o pomoc a o radu, jak si s danou situací poradit. Neříkejte mu, co má dělat. Měli byste si uvědomit, že jste v jeho láskyplných rukách a že bude spolupra­covat s Bohem na správném řešení pro všechny zúčastněné. V srdci mu poděkujte a nechte ho odejít.

« IštarJógánanda »