Aura

Vše je energie. Fyzické tělo je energie v "hustší" formě a ostatní těla jsou také energie, ale ve formě, která je "řidší" než forma těla fyzického. Aura, tedy záření obklopující tělo je také energie a naším cílem je tuto energii vidět, naučit se s ní pracovat a analyzovat ji.

Frekvence vibrací aury je na vyšší úrovni, než energie, které jsme zvyklí běžně pozorovat. To je hlavní důvod, proč mnoho lidí auru nevidí. Naše vnímání - vidění, není nastaveno na tyto vyšší frekvence. Jediný způsob, jak získat vidění aury je poctivý trénink. Musíme naše vnímání a také oči k tomu vycvičit a "vyladit".

Energie u zdravého člověka

Člověk zdravý, který je navíc duchovně pohyblivý, má energie ve své auře čisté. Jsou proto viditelné jako barvy zářící velice jasně. Takový obraz by měl převládat, ale v praxi to tak není. Zdravý člověk má auru průhlednou bez nějakých mrakovitých shluků či jiných auru "zakalujících" prvků.

Energie u nemocného člověka

Aura nemocných lidí vykazuje různé energetické anomálie, které jsou vždy individuální podle typu onemocnění. Jedno však tyto anomálie mají společné. V místě, které je nemocí napadeno uvidí jasnovidec šedivý, "špinavý" energetický útvar vystupující z těla ven. Tvar tohoto záření vypadá asi jako krápník. Také se mu někdy říká "pík". Velikost píku, tedy jeho šířka a vzdálenost, do které vyzařuje, je závislá na typu a závažnosti choroby.

Pokud člověk není zrovna jasnovidec, ale má senzibilní schopnosti, může se naučit "vnímat" energetické píky pomocí virgule. Tréninkem s virgulí můžete získat zkušenosti, které mohou v některých případech nahradit vidění aury.

Energie u poraněného člověka

Zdravý člověk, který se z nějaké příčiny poranil, má na místě zranění energetický pík, který se utvoří velice rychle (velikost píku je podle typu a rozsahu zranění). Léčením a hojením poškozené části těla se pík zmenšuje a jeho vyzařování se zeslabuje. S úplným vyléčením se pík ztrácí.

Energie člověka při psychické zátěži

Zdravý a psychicky vyrovnaný člověk má auru čistou, bez energetických defektů. Energie jeho těla je postupně doplňována z různých zdrojů jako jsou např.: strava, kosmická energie atd. Příjem takového množství energie je postačující a celá aura je dobře zásobována. Avšak tentýž člověk, pracuje-li pod psychickým tlakem, má spotřebu energie mnohonásobně vyšší. Příjem energie však zůstává na stále stejné úrovni a tak je v těle i auře energie nedostatek. Jasnovidec pak vidí v auře defekty nebo i energetické "díry". V takovém případě je velice nutné energii v těle doplnit na normální stav. Dlouhodobým úbytkem energie by mohlo dojít k onemocnění organismu.

Energie u člověka s vyššími cíly

Člověk pracující dlouhodobě na svém všeobecném rozvoji (tedy nejen v rovině fyzické, ale i duchovní) docílí toho, že jeho energetické vibrace mají vyšší frekvenci. Tato změna se promítá také v auře a jasnovidci je dobře viditelná.

Aura léčitele se zelenou barvou vyjadřuje vztah člověka k potřebě pomáhat lidem a nemusí být ještě sama o sobě znamením léčitelských schopností, přestože se v této souvislosti často vyskytuje. Častější jsou různé "špinavé" odstíny, které u jakékoliv barvy signalizují zpravidla sobectví a ješitnost. Většina léčitelů má více či méně čistý odstín této barvy.

Energie u člověka zlostného

V auře se však nepromítají jen povahové vlastnosti a zdravotní stav. Můžeme z aury také poznat i momentální náladu člověka. Nálada je v auře vždy zastoupena barevným projevem. Jeden z typů nálady, které je dobré znát je zlost. Člověk, který je zlý má v auře rudé odstíny, které ještě mohou být "zašpiněny" podle dalších různých projevů jeho zloby. Červeno - rudé paprsky jsou v auře zřetelné i při krátkodobém rozčilení. Mají však jiný odstín.

Energie u člověka sobeckého

Aura sobeckého člověka má ve svých barvách "ošklivé" odstíny hnědé barvy, doprovázené mrakovitými útvary. Pokud by to bylo jen takto, pak by to ještě nebylo až tak hrozné. Problém však může nastat tehdy, když takový člověk začne ovlivňovat lidi ve svém okolí. Takový proces je viditelný i v auře. Z aury sobeckého člověka pak vystupují energetické výběžky - chapadla, která pronikají do aury člověka, který je ovlivňován. Tato chapadla mohou také odsávat energii z aury lidí. Možná jste už sami na sobě zažili klasický příklad odsávání energie. V hromadných dopravních prostředcích dochází velice často k případům, kdy přistoupí člověk, který se postaví vedle vás. Už po několika minutách se cítíte velice slabí, bez elánu, zvadlí. Pokud ten člověk vystoupí, už po chvíli cítíte úlevu a znovu se vám vrací elán a energie. Odebírat energii druhým lidem může člověk "sobecký" vědomě či nevědomě. Pokud má takový člověk na výběr, pak čerpá energii od člověka, který má ve skupině energie nejvíc. Má tedy největší energetický potenciál. "Sobec" pak od něj energii čerpá i v případě, že mezi nimi stojí další - energetický slabší člověk


Jak vidět auru

Co je aura, z čeho vzniká a jak se naučit jejímu vidění. Vidění aury není zdaleka tak složité, jak by se mohlo zdát. Začneme od nejjednodušších věcí, jako je vidění aury jednotlivých barev, a budeme postupovat vzhůru, po malých krocích, až k mnohem zajímavějším věcem, jako je lidská aura. Aura je nejlépe viditelná část subtilních energetických procesů, probíhajících uvnitř kteréhokoli fyzického objektu. Každá hmota má nějakou auru - i  kámen. Aura vyzařuje ze všech hmotných objektů, živých sil a barev, stejně jako i z jiných zdrojů energie. Prvním krokem v našem učení je využiti málo známého faktu - barvy mají také auru.

Každá barva má svou vlastní, unikátní auru. Ta je barevně ovšem úplně odlišná, nežli originál. Aury, vyzařované z jasných, primárních barev, jsou mnohem hustší a daleko zpozorovatelnější, nežli jakýkoli jiný typ aury. Využitím aury barev jako tréninkové pomůcky vidí mnoho lidí auru hned na první pokus.  Jak pracuje vidění aury: Vidění aury, tak jako většina jasnozření, závisí na očích a vůbec normálním procesu vidění. Fyzikální a jasnozřivé vidění jsou velmi úzce svázány. Obě jsou formy percepce, které umožňují mozku přijímat energii různých typů jako obraz.

*      Normální vidění. Oči přijímají světlo - a světlo je formou energie. Oční čočka zaostřuje světelnou energii na světločivá nervová zakončení na sítnici, která je připojena na optický nerv. Sítnice ovšem přemění tuto energii světelnou na proud velmi složitých elektrických signálů a tyto signály jsou vedeny optickým nervem až do mozkového centra vidění. Mozek následně vyhodnotí tyto signály jako obraz - což obvykle nazýváme normálním viděním.

*      Vidění aury Třetí oko /čelní čakra/ přijímá mnohem subtilnější typ energie nežli světlo. Tento typ energie může být přijat právě jedině tímto centrem, tedy když je aktivováno a naladěno na percepci této energie. Čelní čakra je umístěna přesně mezi očima a je navázána na optické vidění. Energie, přijatá tímto centrem je postoupena také centru vidění - tedy stejné části mozku, jako normální zrak. Mozek pochopitelně všechno, co mu přijde do centra vidění, interpretuje jako obraz, tedy v našem případě jako barevnou vrstvu, obklopující viděný objekt.
*      Oči jsou orgánem pro normální zrak /fyzikální orgán/. 
*      Čelní čakra je orgánem pro abnormální vidění /ne-fyzikální orgán/.

Oba tyto orgány jsou umístěny na v podstatě stejném místě, tedy čelní čakra na čele, přímo mezi očima, což nabízí myšlenku, že spolu velice úzce souvisí, dokonce že jsou spojeny. Jakkoli je zde úzké spojení mezi normálním a jasnozřivým viděním, aura není světlo, ani žádná jeho forma. Někteří lidé si myslí, že aury jsou stále typem elmag. vlnění, tedy světlem o vyšší frekvenci, a to je pak viděno jasnozřivcem.

Kdyby to ovšem byla pravda, bylo by možné auru detekovat a měřit.
Komplexnost normálního zraku: Ačkoli by se mohl zdát proces vidění aury velmi komplikovaný, je ve skutečnosti velmi jednoduchý, jakmile ho porovnáte s normálním, optickým zrakem, tedy věci, která je většině z nás dána do vínku při narození. Pohleďte z okna, rozhlédněte se po pokoji, co vidíte?

Přemýšlejte o těch milionech objektů, barvách a jejich tónech, které vás obklopují, vše v jediném okamžiku a v neuvěřitelně přesném, trojrozměrném detailu. Rozmýšlejte, jak to, že nehledě na to, jak rychle se otočíte, váš mozek udrží všechen ten fantastický obraz, který vidíte. Vaše oči přenášejí neuvěřitelné množství informací do mozku, a mozek je okamžitě interpretuje. Normální optické vidění je neuvěřitelně komplexní a mocný nástroj.

Nyní to porovnejte s několika málo barvami a víry, které vidíte v lidské auře - nehledě na jejich krásu a zdánlivou komplexnost - je to stále velice jednoduchý obraz. Ve skutečnosti jde o zcela nesrovnatelné jevy - normální zrak je o mnoho složitější a také potřebuje mnohem více mozkové kapacity, nežli vidění aury. K rekapitulaci dřívějšího: Vidění aury je pevně svázáno a závisí na normálním zraku, vzhledem k jeho funkci. Při vidění aury vlastně vidíte mozkovou interpretaci reflektované energie, která vyzařuje z vašeho subjektu. Vaše oči jsou použity k vyladění a zaostření vaší čelní čakry na tento typ energie. Elektrická reprezentace této energie je postupována mozku, kde je interpretovaná jako vizuální obraz. V případě aury - mozek ji vyhodnotí jako barevnou vrstvu obklopující objekt vašeho pozorování.

Světlo a Aura

Světlo je nezbytné k vidění jakékoli aury. Aury živých organismů reagují na světlo - zvětšují se a zjasňují. Tato reakce je zaznamenatelná nejvíce při expozici aury na slunečním světlu. Mohlo by se říci - aury jsou fotosensitivní. Aury lidí se na světle zvětší a jsou taktéž podstatně jasnější. Na přímém slunečním světle jakoby přímo bublaly životem. Aury mohou na denním světle expandovat do velikosti i několikrát větší, než byla jejich normální. Hlavní aura není v úplné tmě vidět.

V úplné temnotě je možné vidět trochu aktivity kolem energického těla, velmi blízko povrchu kůže. Je skoro neviditelná, ale vypadá jako útle a velmi mdlé proužky a víry namodralého světla. Jsou velmi mdlé, nejvíce je uvidíte kolem konečků prstů, když si je dáte před sebe. Někdy je také možné vidět malé, ale velmi intensivní světelné body, umístěné na plně aktivních čakrách. Ve skutečnosti musí být velmi otevřené, abyste tento jev mohli vidět. Při pozorování jakékoli části energetického těla v temnotě se k zaostření čelní čakry používá paměťové vizualizace. Musíte přesně vědět, kde subjekt je a být schopni přesně změřit vzdálenost, směr, pozici, a vše si přesně představit.

Jak to vidět? Tu samou techniku, jakou použijeme k vidění aury barev, používáme i k vidění ostatních typů aury, tedy i aury lidské. Ta samá technika je ovšem i částí plnohodnotné jasnozřivosti. Proto je pozorování aury barev velmi dobrým tréninkem pro vidění lidské aury. Aura barev je mnohem hustší a je jednodušší ji vidět, nežli lidskou auru. To vám dovoluje naučit se příslušným technikám mnohem jednodušeji a rychleji, než-li cvičením přímo na lidské auře.

Aura barev

Aurické barvy jsou ve své podstatě dosti podobné negativním paobrazům, které vznikají na sítnici, jestliže se na nějaký objekt upřeně díváte po nějakou tu chvilku (u velmi jasných svítících barev jen pár sekund, jinak kolem půl minuty), což se poté projeví jako stejný objekt doplňkové barvy, který vidíte, jakmile se podíváte někam jinam, či zavřete oči. Obecně se přijímá, že negativní paobrazy vznikají přesycením tyčinek a čípku na sítnici, způsobené přílišným zíráním na jednu barvy příliš dlouho. Elementy na sítnici vytvoří jako svou obranu negativní obraz dané věci, /negativní je taková barva, co s původní barvou vytvoří dohromady bílou - ve smyslu světla /. Negativní paobraz pak zůstává tak dlouho, dokud se sítnice neuklidní a oči nevrátí do normálu. Negativní paobrazy jsou generovány zíráním na objekt po velmi dlouhou dobu - po dvacet i více sekund.

Aura barev je vidět jasně, vidění skoro každého barevného objektu je doprovázeno viděním aury, nedochází k žádnému zpoždění, po které by se muselo na objekt zírat. Když budete s tréninkem začínat, bude většina pozorování korunována tak nanejvýše tvorbou negativních paobrazů. Ty se budou pohybovat společně s očima, a vydrží i tehdy, jestliže zavřete oči. To se nazývá efekt pomalé aury a je způsoben přílišným snažením se zvládnut základní techniku vidění aury. Efekt negativních paobrazů bude ovšem časem mizet. Jakmile si osvojíte základní techniku, většina negativních paobrazů zmizí. Jak se pak bude čelní čakra dále vyvíjet, stimulována užíváním, budou negativní paobrazy stále ubývat, až nebudou skoro ani zaznamenatelné. Pochopitelně, že zde vždy bude nějaký paobraz, zvláště jestliže budete pořádně studovat auru. To prostě nelze úplně odrušit, zvláště ne při podrobném zkoumání aury k odkrytí jejích tajů. Způsob, jakým je aura vytvářena, je navíc zcela odlišný od způsobu, jakým se tvoří negativní paobrazy. Vylévá se, vytváříce víry a obláčky jasných barev, z kůže, ne že by se jako paobraz prostě vynořila ze stínu a pak stála na místě. Barvy žijící aury nevznikají jako stíny, které by se časem stávaly jasnější a jasnější. Jsou tvořeny jednou, čistou barvou, od jejich prvního zjevení, kdy vypadají jako malá linka zvýrazňující éterické tělo, tedy blízko kůže, až k jejich plné šíři, často přes dvě nebo tři stopy. Aura také vůbec není prostě vrstva okolo těla, ale velké, živé pruhy barvy, s velkou tloušťkou a hloubkou. Konečně, když si v mozku vytváříme obraz aury, jestliže pohlédneme někam jinam, nebo mrkneme, aura okamžitě zmizí - aby se znovu objevila během několika následujících sekund - což negativní paobraz nedělá.

Mimohled: Auru je možné vidět pouze při mimohledném pohledu, není ji možno spatřit přímým zaostřením na zkoumaný objekt. Abyste skutečně viděli auru, je nutné se podívat tak nějak do strany a za váš subjekt. Mimohled je neuvěřitelně citlivý na jakýkoli pohyb, mnohem více, nežli normální přímý zrak. Tak může odhalit pohyby, které by váš normální pohled vůbec nezaznamenal. Mimohled je také mnohem senzitivnější na subtilní energii.

Lidská aura: je energetickým polem obklopujícím tělo, odrážející stav subtilních energetických těl. Stejně jako magnetické pole je i aura generovaná hmotou, avšak navíc je ovlivněna i okolím. Energie, která tvoří auru nás dělá takovými, jakými jsme, ovšem je ovlivněna i naším okolím, životním stylem a podmínkami. Aura odráží stav našich orgánů, našeho zdraví, myšlenkové aktivity a emocí. Také se z ní dá poznat, zda je člověk nemocný, a to daleko před objevem prvních symptomů. Síla a vlastnosti aury jsou ovlivňovány mnoha aspekty, například kvalitou energie jí plynoucí.

Hlavní aura: Hlavní část lidské aury pevně obepíná tělo. Představte si osobu obepnutou tlustými obručemi světla. Hlavní barvy této aury vyzařují z jednotlivých čaker. Jednotlivé pásy barev je velmi těžké rozeznat, a to ještě jenom za optimálních podmínek.

Éterická aura: Blízko kůže je i éterická aura. Je často nazývána "vitálním štítem" a bývá viděna jako světlá vrstvička blízko u kůže, obepínající tělo. Její tloušťka je závislá od vitality subjektu, většinou ale bývá 3-4 cm široká. Vypadá jako vrstva hustého cigaretového kouře, točícího se kolem těla. Je to viditelná část astrálního těla, tedy v jeho smrštěném stavu. Během spánku toto tělo expanduje a otevírá se k přijmutí a uchování životní energie. Při probuzení se toto tělo opět smršťuje a formuje opět sít kolem těla. To slouží k uchování nashromážděné energie uvnitř těla. Energické tělo je vlastně takovým akumulátorem. Během spánku se nabije, během dne se pomalu vybíjí.

Základní klasifikace barev: Základní barvou aury nazýváme její dominantní odstín, tedy nejviditelnější odstín všech energií, vytvářených čakrami. Je mnoho barev v lidské auře, základní však mezi nimi nepřehlédnete, naopak bývá vidět jako první. Mnozí tvrdí, že člověka lze podle základní aurické barvy rozškatulkovat a poznat. Například tvrdí, že červená znamená citlivost, vitalitu, čistou energii, oranžová emoce;  žlutá sílu osobnosti, mentální a intelektuální sílu, zelená spiritualitu, lásku, spříznění s přírodou, léčitelství, modrá vysokou duchovnost, víra, učitelství, léčitelství, fialová velmi vysokou spiritualitu, jasnozření, víru, učitelství a léčitelství.

Tato metoda může být velmi zavádějící. Základní význam jednotlivých barev, uvedených výše, je dobře známý. Myslím si, že aura je příliš složitá a proměnlivá záležitost, než aby se dala takto lehce klasifikovat. Například: Jestliže osoba, u níž vždy převažovala v auře modrá, prochází emocionální krizí, její aura bude mít rozsáhlé oranžové fleky. To je ovšem pouze přechodné, jakmile krize pomine, aura se navrátí ke své oblíbené modři. Je mnoho věcí, které dočasně dokáže zcela změnit barvu aury, někdy jenom na hodinu, někdy na dobu delší. Mše, například, vytváří ušlechtilé myšlenky a hlubokou duchovní lásku. Pak taková emocionální, sadistická a arogantní osoba, přirozeně červená či oranžová, může během mše ukázat mnohé vysoce duchovní barvy. Ty se mohou dočasně stát i dominantní barvou aury a tím zcela zmást případného pozorovatele.

Lidská aura a barvy

Lidská aura je velice citlivá na barvy. Reaguje na barvy oblečení i okolního prostředí. Tyto barvy ovlivňují subtilní toky energií uvnitř energetického těla. To pak může za naše přirozené barevné preference ve výběru oblečení, závěsů a vůbec věcí, které nás obklopují. Citlivost na barvy je u jednotlivých lidí různá, podle toho, jak jsou citliví a jak je citlivá jejich aura. Ženy mají obvykle mnohem citlivější aury než muži, tedy bývají mnohem více vybíravější, co se týká barev okolí. Barva může citlivou osobu velmi ovlivnit. Když pak nosí barvy, které silně nesednou jejich auře, onemocní. Efekt barev na okamžitou náladu je dobře znám. Barvy zdí bývají třeba v nemocnicích velmi promyšleně vybrány tak, aby uklidnily rozrušené pacienty a vrátily je do klidu. Měkké, pastelové odstíny růžové a modré jsou pro jejich uklidňující efekt výborné a také jsou často využívány.

Oblečení: Nikdy nemůžete dosáhnout čistého pohledu na auru, dokud bude subjekt oblečený. Aurické barvy oblečení interferují s původní aurou a mění tím přirozený tok energie v těle. Například modrá košile zaplaví nositelovu auru žlutou, čímž ji zcela změní. (zde mi něco není jasné, tedy jestliže interferuji aurické barvy, proč je k uklidnění používána zelená a ne její aurická barva, tedy červená?)

Nemoci: Nemoci se v auře projevují mnoha různými způsoby, mnohdy týdny či měsíce před onemocněním. Infekce ucha se například projeví rostoucím stínem okolo ucha a strany hlavy. To je ovšem možné vidět již několik týdnů před začátkem nemoci. Stín začne jako světle šedá čmouha, která se postupně rozšiřuje a tmavne. Někdy se promění v špinavě zelený flek velikosti ruky. Když infekce zesílí, změní se ve skvrnu s červenými a oranžovými fleky. Stín v auře je prvním znamením jakéhokoli blížícího se zdravotního problému. Špinavě zelená s červenými a oranžovými skvrnami je častá při infekci.

Blíže smrti: Aura začne, roztahujíc a stahujíc se, pulsovat. Někdy zaplňuje celou místnost, stávajíc se více vzduchem, nežli aurou, jindy se zase smrskne na sotva viditelný opar. Stává se čím dál bledší, a stříbro a běloba v ní je častější a častější. V těchto dnech se i prudce zvýší aktivita jednotlivých čaker, energetické tělo se připravuje na konečné oddělení od fyzického těla. V některých chvílích se z čaker vyvalí fontána pastelových barev, vyvěrající a padající zpět do těla. Většina center začne generovat mnohem více a mnohem kvalitnější energie, což zcela nezvratně značí blízkost konečného oddělení ducha od těla - smrt. V určité chvíli před fyzickou smrtí se stává aura téměř neviditelnou, zbude z ní velmi mdlá, velmi bledá vrstvička na povrchu kůže. To je zbytková éterická látka, držící na fyzickém těle. Sice zde existuje velmi silná aktivita energetického těla, je však zcela mimo meze vidění aury. Aura se nyní přenáší do mnohem vyššího stupně bytí do jiné dimenze. Na to, abyste mohli i dále pozorovat chování aury, je potřeba jasnozření. Přímo v momentě smrti, jestliže se budete bedlivě dívat, uvidíte velmi bledou, nezřetelnou mlhu, která se vypařuje z těla a rychle se rozplývá. To duch opustil tělo. Ta mlha je pak zbytková enegie, držící na těle ducha, který odchází. Přesné časování jednotlivých změn v auře hodně závisí na typu nemoci, stejně jako na síle umírajícího člověka. Tyto vlivy pak silně ovlivňují rychlost smrtelných přeměn. Někdy to vše proběhne velmi krátce, během několika hodin, jindy během dnů, týdnů či měsíců.

Duchovní energie: Kolem umírající osoby je v jejich posledních dnech vždy mnoho duchovní energie a aktivity. Množství této energie přitom silně záleží /jak to alespoň vypadá/ na jejich víře, stejně jako na morálním, spirituálním a psychickém vývoji. Nejsilněji je toto cítit - tedy velká aktivita duchovní energie - okolo umírajících dětí. Zdá se, že děti jsou daleko duchovnější, nežli by jim dospělý člověk přiznal. Dospíváním pak svoji spiritualitu ztrácí, stejně jako většinu paranormálních schopností.

Proč většina lidí při vidění aury selhává? Nejčastějším důvodem, proč většina lidí při viděni aury selhává je prostě v jejich přístupu. Lidská aura není pro začátečníka dobrým cvičištěm. Proto se obvykle stává něco jako toto: Váš dobrovolník sedí a čeká, velmi dlouho, zatímco vy se snažíte zachytit jeho auru. Snažíte se relaxovat, koncentrovat, osvojit si různé techniky, všechno najednou. Podvědomě se začínáte starat o to, co si o vás váš subjekt myslí. Nudí se? Je nervozní? Myslí si, že se vám to nepovede? Že jste hlupák?Teto způsob uvažování zaručeně způsobí, že neuvidíte nic, rozhodí vám to vaše uvolnění.

Jak vidět auru

/základní technika/

Abyste viděli auru, je nutné umět relaxovat a zároveň se soustředit, a navíc se musíte správně kouknout, auru vidíme letmo - nezíráme na ni.

Světlo: K vidění aury potřebujete především dobré měkké světlo, nikoli uměle zatlumené, avšak přirozeně měkké světlo. Je důležité, abyste nebyli oslněni. Nejlepší je, když světlo vychází zezadu nebo z prostoru nad vámi. Jestliže máte třeba okno, které osvěcuje místnost, ve vašem výhledu, bude vás to rušit a aura bude mnohem hůře zpozorovatelná. 100 Wattová žárovka, umístěná za vámi, je docela dobrá.

*     Vezměte si do ruky knihu, obalte ji jasně modrým nebo jasně červeným papírem a postavte ji proti sobě na stůl, asi 2 metry před sebe. S touto vzdáleností experimentujte, dokud vám nepřijde jako dokonalá, avšak minimální vzdálenost by neměla být menší než 1.2 metru. Dávejte pozor, aby na pozadí byla neutrální barva, rozhodně by to neměla být podobně jasně barevná zeď nebo tapeta. Pokud takové místo nenajdete, pověste na zeď třeba prostěradlo.

A. Ta kniha je tam vlastně k ničemu, pozorovat budete auru toho papíru, nikoli té knihy. Stejně tak můžete použít třeba cihly nebo můžete papír přímo pověsit na zeď.
B. Aury barev modré a červené jsou zdaleka nejlépe pozorovatelné.
C. Jas a tón aury závisí na jasu a tónu použité barvy, proto používejte pouze primární barvy.
D. Ani ten papír není důležitý, stejný efekt mají i třeba oblečení, hračky.

*    Zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a relaxujte. Až se zcela uklidníte, podívejte se na knihu. Nezaostřujte oči, podívejte se do blba, trochu do strany, ne přímo na ten papír. Je to jako kdybyste zírali na zeď za onou knihou, ale aniž byste zaostřovali. Celé to totiž spočívá v relaxaci zaostřovacího procesu a pozorovaní objektu periferním viděním. Periferním viděním tu ovšem nemyslím vidění "koutkem oka", pouze mírnou několika centimetrovou odchylku. Nespouštějte svůj pohled ze zdi a snažte se relaxovat. Nacvičte si tento druh pohledu tak, aby vám nedělal žádné problémy /k nácviku těchto pohledů doporučuji 3D obrázky, když uvidíte každý během několika sekund a udržíte si ho, umíte relaxovat oči.../. Koncentrujte se! Potřebujete intensivní, ale velmi nenucený pohled, trochu podobný snění s otevřenýma očima.

Mrkání: Jestliže si potřebujete mrknout, klidně to udělejte, protože jinak byste měli okamžitě zaslzené oči. Hlavně ale nesmí dojít k zaostření pohledu. Mrknutí způsobí, že aura na chvíli zmizí, ale posléze se velmi rychle objeví, tedy jestliže jste zachovali svůj původní relaxovaný pohled. Učení se udržet si tento druh pohledu i při mrknutí je důležitou součástí výuky vidění aury.

Metoda otevření třetího oka: Je nutné, abyste se naučili nějakému cvičeni, otevírajícímu třetí oko. Jen v otevřeném stavu po něm můžete chtít, aby přijímalo energii aury, což je nutné k vidění aury. Bez tohoto otevření to sice taky jde, ale je to mnohem obtížnější.

Pamatujete si, co to je být k smrti unaven - totálně vyčerpán? Vzpomínáte si, jaké to bylo, když jste několik dní nespali, a stěží jste udrželi své oči otevřené? Pamatujete si, jak se oči stále zavíraly a zavíraly? Jak jste s nimi zápasili, aby ještě chvíli vydržely? Tento zápas vytváří určitý pocit /když se přitom ještě pozorně pozorujete/, jako byste se snažili zvednout velmi těžkou, stínovou oponu zpoza svých očí. Když se to děje, vaše oční svaly nereagují příliš dobře, takže celá akce probíhá v podstatě jenom na mentální úrovni.

Zastavte čtení a vzpomeňte si, jak tento pocit vypadá.
Zápas o otevření unavených očí způsobuje velmi silnou otevírající akci v oblasti třetího oka, jinak řečeno stimuluje ho to. Jak to funguje?: Tato otevírající akce zaostří vaše vědomí na oblast třetího oka. Když je vaše vědomí zaostřeno na jednu oblast vašeho těla a vy s touto oblastí ve své mysli manipulujete, automaticky stimulujete energetické tělo v této oblasti - dynamickou cestou. Jestliže tato otevírající akce trvá dostatečně dlouho a je do ní vkládáno dostatečné úsilí, třetí oko se začne otevírat. Jestliže budete provádět tuto otevírající akci, když jste uvolněni, a ve svém výhledu máte pozorovaný subjekt, aurické vidění se objeví spontánně. Tato otevírající technika je podobná normální technice otevírání čaker pomocí vizualizace, je však mnohem silnější. Vizualizace jako taková je slabá a je velmi obtížné se jí naučit.

Zpět k naší barevné knize: Jestliže se nehybně a uvolněně díváte na svoji obalenou knihu, zkuste použít techniku, kterou jsem před chvilkou popsal. Přesuňte své vědomí do oblasti mezi očima a snažte se tuto oblast plně pocítit. Plně se na tuto oblast koncentrujte. Tip: Mírně se v této oblasti poškrábejte. To vám pomůže zostřit vaše vědomí. Přesuňte svoje vědomí do této oblasti, koncentrujte se na ni. Mentálně zvedejte tuto oblast - jako byste se pokoušeli donutit své oči otevřít se, nedovolte však svým svalům, aby se jakkoli pohnuly nebo napjaly. Vše musí být čistě mentálního rázu. Zkuste izolovat ten příkaz, který otevírá oči. Pozorujte se velmi pozorně.

Představujte si, že jsou oči velmi těžké, a nechte je několikrát zavřít a znovu otevřít. Pozorujte, které svaly tyto pohyby provádějí. Pak tento otevírající povel proveďte v naší oblasti, ale nedovolte svalům, aby se jakkoli pohnuly. Dělejte to znovu a znovu, jako kdybyste zvedali těžký závoj zpoza očí. Provádějte to znovu a znovu, ale nedovolte, aby se vám svaly jakkoli napjaly. Je to trochu obtížnější, ale dá se to za chvilku zvládnout. Tato otevírající akce je velmi důležitá. Je to především první krok k ovládání vašeho třetího oka, později i celého energetického těla, jestliže se rozhodnete rozvinout plně jasnozřivost a jiné psychické schopnosti.. Na začátku vůbec nevadí, jestliže se vám zdá, že otevíráte příliš velkou část svého čela. I kdybyste otevírali celé čelo, bude to stále mít efekt na třetí oko. Během času budete schopni lépe zaostřit svoje vědomí a otevírat pouze třetí oko, ale tím se zatím nezabývejte. Jestliže v otevírající akci vytrváte dostatečně dlouho, vaše třetí oko se otevře. Váš pohled na daný subjekt jej pomůže vyladit a třetí oko začne přijímat energii subjektem vysílanou. Tato informace projde až do zrakového centra v mozku a je interpretována jako viditelný obraz - jasný pruh barevného světla.

Tip: Pokud se vám podařilo izolovat onu otevírající akci a dokážete ji dělat pouhou myslí, zjistíte, že jedna strana závoje se vám zvedá lépe nežli druhá, většinou pravá jde lépe. To je dáno tím, že každou stranu ovládá jedna hemisféra a jednu z nich používáme častěji než druhou.

Zapamatujte si, že všechny otevírací techniky jsou zcela závislé na lokalizovaném vědomí, přesněji na vědomí lokalizovaném na kůži. Musíte cítit, že se tyto mentální praktiky skutečně dějí, jinak nebudou k ničemu.

Vaše první aura

Zatímco jste cvičili všechno to předchozí trápení, měli byste si udržet svůj relaxovaný pohled. Po chvíli /někdy mezi pár sekundami a několika minutami - v raných stádiích/ uvidíte ve vzduchu nezřetelné chvění, obklopující vaši knihu. Potom uvidíte mdlý, úzký proužek světla, vystupující z rohu vaší knihy. To je éterická aura.

*   Zůstaňte relaxovaní
*   Nezaostřujte
*   Nedívejte se tam
*   Klidně si mrkněte, to nevadí.

Brzy uvidíte jasně žlutou /modrá kniha/ nebo jasně zelenou /červená kniha/ auru, vystupující z éterického obalu knihy. Jestliže přeostříte, napnete se nebo se podíváte přímo, aura okamžitě zmizí. Na auru se musíte dívat svým periferním viděním. Jestliže se cokoli stane a aura zmizí, nic si z toho nedělejte. Když chvilku počkáte, znovu se objeví. V raných stádiích má aura takovou nechutnou vlastnost - furt se ztrácí. To je bohužel vcelku běžné. Když ale budete opakovaně cvičit, bude se tento efekt zmenšovat, až úplně zmizí.

*   Jakmile jste absolvovali předchozí kroky, spojte více knih dohromady, každou v jiné primární barvě. Platí přitom pravidlo - čim jasnější barva, tím jasnější aura. Studujte tyto knihy, každou zvlášť a zapište si jejich aurické barvy. Poté studujte dvě dohromady a opět si zapište barvy aury, kterou uvidíte. Potom je různě geometricky uspořádávejte a opět je pozorujte.

*   Vezměte si květinu, nebo čerstvé květy - pokud nemáte žádnou živou květinu ve své blízkosti, a studujte jejich auru. Aura, kterou uvidíte, je živá aura. Ponechte si v mysli aurické barvy listu a květu. Oranžový nádech, který uvidíte kolem zelených částí, stonku a listu, je způsoben aurickou barvou zelená - stejně jako byste pozorovali zelenou knihu. Jiné barvy budou vycházet především z květů. Uvidíte mnohem jemnější éterickou auru a mnohem silnější chvění vzduchu, optický efekt kolem rostliny. Žijící aury jsou mnohem subtilnější, a proto trochu těžší na pozorování nežli aury barev. S trochou cvičení by vám však neměly činit problémy.

*   Pozorujte auru stromu. Vyberte si takový strom, abyste ho celý obsáhli do vašeho výhledu, s oblohou jako pozadí. Je nejlepší, když máte slunce za zády, snažte se to tedy provádět spíše v pozdním odpoledni nebo brzo ráno. Jestliže vám do oka padne jakýkoli odraz nebo přímo slunce, máte smůlu. Tetelení kolem stromu bude daleko intensivnější než v okolí květiny. Barva aury bude pochopitelně ovlivněna nejenom barvou stromu samotného, ale také oblohy, tedy ve slunečném dni se objeví aura jako špinavá modř, v dni plném mraku jako krémová šeď. Poloha pozorovatele:dost záleží na velikosti stromu. Je důležité, abyste v úhlu pohledu měli i vrcholek stromu. Proto potřebujete být asi tak třikrát dál, nežli je výška samotného stromu, nebo ještě dále. Aura stromu může být tlustá, což záleží na jeho velikosti a síle. Na vrcholku stromu můžete občas vidět tzv. fontánový efekt, jak aura pomalu vystřikuje z vrcholku ještě výš.

*     V tomto cvičení budeme pozorovat zvíře. Může to být jakékoli domácí zvířátko, třeba psík, kočička, klokánek, velblouďátko, lvíček, tygříček, slůně, .... jestliže k nim máte přístup... Pozorujte je, když odpočívají. Zvířecí aury sice nejsou tak barevné jako aury lidské, ale k procvičování budou naprosto dostačující. Při pozorování nezapomínejte na to, že barva srsti ovlivňuje barvu viděné aury. Zvířeti můžete také diagnostikovat nemoci stejným způsobem jako u člověka, což dává velkou příležitost procvičování této velmi užitečné schopnosti.

*     Pozorování lidské aury: Ze začátku je nejlepší pozorovat lidskou auru pomocí dvou fází:

Fáze 1: Požádejte váš subjekt, aby si oblékl nějaký hodně barevný úbor. Tento úbor může mít v podstatě jakoukoli barvu, pokud nebude modrý. K tomuto účelu modř nepoužívejte, protože zaplaví okolí těla žlutí, a intelektuální žluť je nejběžnější barvou hlavové části lidské aury, takže byste nevěděli, na čem jste... Zajistěte, aby byl subjekt od krku nahoru neoblečen. Pozorujte nejdříve loketní oblast, používajíce k tomu ty samé techniky, jako u pozorování barevného papíru. Pochopitelně po chvíli uvidíte auru úboru, vyzařující z lokte subjektu. Ve chvíli, kdy vidíte auru oblečení kolem lokte jasně, pomalu přesuňte svůj pohled výše, až se budete dívat na odhalený krk subjektu. Přitom mějte stále ve výhledu auru oblečení, nijak nepřelaďujte, snažte se vidět různé barvy v oblasti krku. Toto cvičení vám pomůže sladit vaše normální a třetí oko. Nikdy se nedívejte subjektu přímo na krk! Všechny aury jsou vidět jenom periferním viděním. Pokud se všechno vydařilo, měli byste začít vidět různé barvy, vystupující od krku a hlavy subjektu. Nyní posuňte pohled ještě výš, až bude v úrovni hlavy pozorované osoby. Zůstaňte relaxovaní a nic neměňte. Měli byste v této oblasti vidět žlutou auru. Jestliže něco vidíte, požádejte vašeho dobrovolníka, aby se soustředil na nějaký matematický problém, případně aby třeba zkusil vynásobit dvě čísla, a pozorujte, jak aura kolem jeho hlavy nabývá síly a jasu...

Fáze 2: Požádejte vašeho dobrovolníka, aby se svlékl do půl těla. Naproti neutrálnímu pozadí pak studujte jeho kůži - stejným způsobem, jakým jste studovali auru barevné knihy. Nejlépe se začíná v oblasti ramen a loktu. Na holé kůži nejdříve uvidíte jemné chvění vzduchu, zvláštní rozostření obrazu okolo kůže. Potom uvidíte éterickou auru, vypadá jako cigaretový kouř, obtáčející tělo subjektu. Většinou je okolo 1 cm tlustá. Jestliže si podržíte svůj pohled, začnou se objevovat hlavní aurické barvy, vystupujíce z éterické aury okolo těla. Nejdříve se objeví úzký barevný pruh, zvýrazňující rohy éterické aury, bude se trochu scvrkávat a znovu zvětšovat, alespoň ze začátku. Když chvíli vydržíte, budou se tyto problémy zmenšovat. Barva aury bude pomalu jasnět a aura se bude zvětšovat, takže když chvíli počkáte, bude tlustá až několik palců. Hlavní aura může na chvíli zmizet a poté se znovu objevit, což je způsobeno nepatrnými změnami pohledu a mrkáním, čemuž ovšem nejde zamezit. Tip: Jas dobrovolníkovy aury je dost závislý na tom, jak se zrovna cítí. Jestliže jej tedy donutíte cítit se výborně a být šťastný, aura zesílí a bude mnohem jasnější. K tomuto účelu třeba pusťte oblíbenou hudbu pozorované osoby, nebo vyprávějte vtipy, veselé historky. To pomůže zesílit auru a pro vás bude mnohem lépe zpozorovatelnější.

Zdokonalování a čas: Trochu času to zabere, než budete schopni vidět lidskou auru, takže při prvních neúspěších hned neházejte flintu do žita. Jestliže jste se naučili vidět auru barev, jste schopni naučit se vidět i lidskou auru. Používáním popsaných metod stimulujete třetí oko, které je zodpovědné za všechny typy nefyzikálního vidění. S používáním se budou schopnosti vašeho třetího oka zvětšovat, takže aura bude snáze k zahlédnutí. Možná to zabere několik týdnů, než uvidíte první náznaky lidské aury, jestliže nemáte mnoho předpokladů k tomuto, ale s trochou trpělivosti to jde zvládnout. Doporučuji procvičovat hlavně mentální otevírací akci a stimulační cvičení, pozorovat každý den aury alespoň několik minut. To bude podporovat vývoj vašeho třetího oka.

Spontánní vidění aury: Po nějaké době poznáte, že jsou dny, kdy prostě nejste schopni auru vidět. Naopak budou i dny, kdy uvidíte auru ihned, jakmile se podíváte na lidi či jiné objekty, bez jakéhokoli vědomého popudu či chtění. Pravděpodobně zjistíte, že se to děje v těch chvílích, kdy je vaše třetí oko z nějakého důvodu velmi aktivní. Můžete třeba sedět a s někým mluvit, a najednou uvidíte jejich auru, nebo auru jejich oblečení, zcela bezdůvodně. Události silného, spontánního vidění aury nastávají poměrně často, jakmile jednou začnete cvičit vaše třetí oko a vidění aury.

Aura a její barvy »