Archandělé

 

Archandělé, planetární andělé, invokace...

Velcí archandělé jsou nejláskyplnějšími osobnostmi v andělských říších, ale v angelologii vládne trochu zmatek ohledně toho, kým skutečně jsou a jaké role zastávají. Tento problém pramení ze samotného termínu archanděl, který odkazuje na jakéhokoli anděla nad nejnižším kůrem. V určitém slova smyslu jsou mocní cherubíni a serafíni také archanděly, i když archandělský kůr je podle Dionýsiovy hierarchie druhým nejnižším řádem z devíti.

Archandělé jsou nejvíce vyzařujícími bytostmi, které se zjevují lidstvu. Anděl s větším světlem, než je například Michael, by byl příliš jasný a smrtelníci by při jeho spatření mohli oslepnout. Co se počtu archandělů týče, tak obecně je přijímán počet sedmi, i když křesťanské církve uznávají pouze dva. Okultní angelologie vyzdvihuje čtyři jako archanděly čtyř větrů a čtyř živlů. To vytváří základnu pro andělský ekvivalent „kruhu síly“ neboli léčivého kruhu Indiánů, který je zřejmě nejzákladnějším rituálem známým člověku a je v souladu s tradicemi na celém světě. Zbývající tři archanděly tvoří „planetární andělé“. Existuje mnoho různých seznamů těchto sedmi archandělů, ale ve všech je Michael a Gabriel, většinou také Rafael a zpravidla i Uriel. Na tyto čtyři archanděly se podíváme blíže:


Archanděl Michael

Ohnivý princ světla a bojovný zastánce lidstva

Michael je patrně nejznámější ze všech andělů. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky ve Starém a Novém zákonu i v Koránu. Jeho jméno znamená „Kdo je jako Bůh“, neboli dokonalý odraz božského světla. Je princem světla, vede síly dobra proti silám temnoty. Michael zachránil Daniela z jámy lvové a podle křesťanské tradice klade odpor Satanovi tím, že v okamžiku smrti navštíví každou duši a nabídne jí vykoupení. Muslimské učení ho popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo.

Michael je vítězem nad drakem, je nebeským protějškem svatého Jiří To často představuje vítězství křesťanství  nad pohanstvím, ale spíše je to vítězství božského řádu nad chaotickými silami temnoty. Jako nejbojovnější z archandělů se zjevuje v bitvách. Jeho nejimpozantnější zjevení bylo za první světové války u Mons, kdy zjevně silnější německá armáda byla náhle nevysvětlitelně poražena. Němečtí zajatci bitvy popisovali, jak se nad spojeneckými liniemi vznášela přízračná armáda vedená oslnivou postavou na bílém koni.

Asociace a symbolika

V alchymistické terminologii představuje Michael zlatého lva, transmutovanou a dokonalou energii základního prvotního draka. Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě, jako například Saint Michael. Termín saint odráží ambivalenci ohledně andělů v křesťanské tradici.

Michael je strážným andělem římskokatolické církve a Izraele. V umění bývá zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném, bílém nebo zářivém brnění. Jako přemožitel draka mu stojí na krku a v ruce třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti drží v ruce váhy. Jako archanděl jihu představuje ohnivý živel a léto. Nejlépe si ho lze představit v ohnivých odstínech červené barvy.


Archanděl Gabriel

Anděl zvěstování, vzkříšení, milosrdenství a smrti

O archandělu Gabrielovi jako o největším andělském poslu je zmínka v Novém zákonu, kde se píše o dvou archandělech: o něm a o Michaelovi. Jméno Gabriel je odvozeno od slova gibor s koncovkou el, což znamená Boží síla. Gabriel je andělem zvěstování, který oznámil Panně Marii, že porodí Božího syna, a Zacharijášovi, že jeho žena Alžběta porodí Jana Křtitele. Proto je Gabriel andělem porodů a naděje, jež bývá tradičně vzýván ženami, které touží počít dítě, a má zvláštní úlohy ohledně porodů a při provádění duší devíti měsíci těhotenství. Rozštěp mezi nosem a horním rtem je prý Gabrielovo znamení, kde se dotkl dítěte, aby ho nabádal k mlčenlivosti o posvátných zákonech. Při cestách do temnoty v průběhu smrti přichází také Gabriel, aby pomáhal duším dostat se do jejich zaslouženého cíle. Často bývá zobrazován, jak troubí na trubku, neboť je andělem oznamujícím konec času a zvěstujícím poslední soud.

Také Islám uctívá Gabriela /v arabštině se nazývá Džibríl/ jako velkého posla Páně. Nadiktoval prý nevzdělanému arabskému obchodníku Muhammadovi Korán. Zjevil se mu v zářivě bílém světle a zeptal se ho: „Spáči, jak dlouho hodláš spát?“ Muhammadovi následovníci znali Džibrila jako anděla pravdy a právě ten dovezl Proroka do Ráje.

Asociace a symbolika

V dávném židovském učení byl archanděl Gabriel ženského pohlaví, a to v nebeské hierarchii jako jediný. My samozřejmě víme, že andělé nejsou žádného pohlaví, i když co se polarity týče, někteří se přiklánějí k té či oné. Gabriel určitě inklinuje k polaritě ženské, což dokazuje mnoho jeho atributů.

Gabriel stojí na západě, který bývá spojován s ženským živlem vody. Jako planetární anděl vládne Gabriel pondělí, dnu Luny a znamení Raka, jemuž vládne právě Luna. Luna jako choť Slunce je ze všech nebeských těles nejženštější. Její cyklus vládne menstruačnímu cyklu u žen, přílivu a odlivu a pulzaci vitální energie, která krouží kolem Země.

Mezi Gabrielovy barvy patří lunárně stříbrná a zářivě bílá. Nejlépe je obracet se na něj v období novoluní nebo úplňku, ale jeho láska, síla a krása se oráží v Luně vždy, když na ni pohlédnete.


Archanděl Rafael

Božský lékař a veselý společník

Anděl léčení, vědění a poznání, archanděl Rafael, je jedním ze tří andělů, o nichž se zmiňuje Bible. Kromě něj tam stojí zmínka o archandělu Michaelovi a Gabrielovi. Rafael se prvně objevuje v apokryfní Knize o Tobiášovi, kde v převlečení za poutníka ukazuje Tobiášovi, jak připravit různé části velké ryby, aby mu pomohl zbavit se démona Asmodea. Pak mu vysvětluje, jak použít žlučník této ryby k vyléčení zraku Tobiášova otce. Tento příběh je nejhezčím popisem ukázky, jak archanděl Rafael učí léčitelskému umění. Další známý příběh o Rafaelovi vypráví, jak ho Bůh poslal s prstenem na pomoc králi Šalamounovi se stavbou chrámu. Na prstenu byla pečeť s pentagramem se silou spoutat démony. Jako „Šalamounova pečeť“ je jedním z nejdůležitějších nástrojů ceremoniální magie a je základem pro důležitou andělskou invokaci, známou jako Rituál pentagramu. Pentagram je jedním z nejstarších lékařských symbolů a lékárníci v Evropě jej až donedávna používali jako ochrannou známku.

Asociace a symbolika

Rafael stojí na východě a vládne vzdušnému živlu. Jeho dnem je středa, den Merkura a je úzce spjat s planetou Merkur, kdysi ztělesňovanou antickým bohem Merkurem.

Egyptský Hermés Trismegistos neboli Thovt přinesl lidstvu posvátná umění, mezi něž patří například geometrie a alchymie. Správné využití těchto „hermetických“ věd je v léčení rozkolů mezi lidstvem a nebesy. Tato transformace byla cílem alchymistů, kteří vzývali Merkura, jak jej nazývali, aby jim pomáhal.

Jméno Rafael znamená „zářící léčitel“ a Rafael jako Merkur nám pomáhá léčit se a ukazuje nám, jak využít znalostí k dosažení království nebeského. Má také velký smysl pro humor a je úžasným průvodcem a společníkem na cestě životem. Jako takový je často zobrazován v podobě poutníka s kloboukem, který v jedné ruce drží saduceus a v druhé lahvičku s lékem. Rafael je vládcem ctností a má prý křídla na spáncích, ramenou a jako Hermés/Merkur i na kotnících. Jeho barvy jsou barvami úsvitu: žlutá, oranžová a bledě modrá.


Archanděl Uriel

Ohnivý bůh a anděl zkázy

Uriel je jedním z nejmocnějších a nejimpozantnějších andělských postav. Jako anděl přítomnosti dokáže odrážet nepředstavitelnou zář Trůnu. Jeho znakem je blesk a právě on jako anděl zkázy byl poslán, aby varoval Noema před hrozící povodní. V Miltonově Ztraceném ráji je popisován jako anděl s nejpronikavějšíma očima. Převlek Satana, který ho přemluví, aby mu prozradil cestu na Zem a pak do Rajské zahrady, však neprohlédne. Navzdory tomuto poklesku má Uriel pověst nepřekonatelné síly a autority. V Sibyliných proroctvích drží klíče od pekla a v soudný den má jeho brány otevřít. Může být hrozným andělem odplaty, který trestá hříšníky, ale je také spolehlivým průvodcem lidstva a tlumočník boží pravdy. V apokryfické Druhé knize Ezdrášově dává prorokovi velkou lekci za troufalost hodnotit Boží způsoby.

Asociace a symbolika

Jako anděl severu vládne Uriel zemskému živlu a zimě. Jeho planetou je Uran, s nímž ho pojí elektřina a náhlé činy. Poskytuje záblesky inspirace vhledu. Je andělem jedenácté hodiny a může být vzýván, aby ve chvílích velkých krizí zasáhl. Vládne sobotě /s Kassielem/ a znamení Vodnáře. Je mu zasvěcen křišťál jako „zmrzlé světlo“ a přenašeč elektrické energie. Někdy bývá zobrazován s knihou a svitkem, symbolizujícími Božími zákony. Jako svatý Uriel mívá nastavenou dlaň, na níž je plamen. Uriel má dále titul anděla věštby, anděla pokání, anděla hromu a blesku, anděla hrůzy, světla Boha a anděla kabaly. Může být spatřován jako velká postava neuvěřitelného jasu obklopená duhovou svatozáří, z jejíž křišťálové koruny šlehají blesky. Má přísnou tvář a jeho elektrizující modré oči proniknou vším.


Planetární andělé

Ve dvanáctém a třináctém století nastal v maurském Španělsku díky kulturním svazkům s arabskými, židovskými a křesťanskými tradicemi velký rozkvět esoterní filosofie. Křesťanští učenci objevili literární poklady Řecka a alexandrijského Egypta, přeložili je z arabštiny do latiny a vyvedli Evropu z temného věku na práh renesance. Právě zde byl napsán klasický kabalistický text Zohar. Odhalené souvislosti mezi astrologií, alchymií, náboženstvím, magií a mystikou začaly bohatý proces syntézy, která pokračuje dodnes.

Ze Španělska tohoto období pochází také první dokument spojující určité anděly s planetami. Spojení sedmi klasických planet včetně Slunce a Luny se sedmi dny v týdnu pochází již od Římanů. Na planety je pohlíženo jako na archetypální energetické bytosti. Jejich spletitá hra při otáčení se po oběžných drahách určuje každý okamžik a ovlivňuje všechno dění na Zemi. Planetární anděly můžeme chápat jako „inteligenci“ planet, zrcadlící jejich pozitivní aspekty. Nabádají nás k životu v harmonii se sférami a pomáhají nám v různých oblastech jimž vládnou. 

Invokace planetárních andělů

Při vzývání planetárního anděla si své přání zapište v podobě modlitby s použitím andělského písma. K invokaci planetárního anděla budete potřebovat kousek látky, pokud možno hedvábné, v barvě příslušného anděla, kterého si přejete vyvolat. Položte jej doprostřed místnosti a můžete začít vykonávat rituál. Při vyslovování modlitby nebo evokace se na něj postavte. Abyste se snáze vyladili na energie, můžete po okrajích látky umístit předměty zasvěcené planetárnímu andělovi. Můžete také zapálit určitý počet svící odpovídající barvy planetárního anděla, případně i vonné esence. Rohy místnosti lze vykropit slanou vodou, čímž místnost vyčistíte a zabráníte přístupu nežádoucích vlivů. Až všechno připravíte, začněte s vyvoláváním. Stůjte tváří na východ. Následuje příklad invokace, kterou si můžete přizpůsobit jakémukoli planetárnímu andělu:

Ve jménu Všemocného, Stvořitele všeho existujícího, volám Tě, velký anděli ……, jako vládce dnešního dne a regenta planety ……, abys mi splnil mé přání, které podléhá Tvému vlivu. Prosím ……/uveďte své přání/. Nechť se toto přání splní pro moje dobro a nikomu neuškodí.

Nyní se otočte na jih a opakujte invokaci, pak na západ a na sever. Nakonec se obraťte ještě jednou na východ, rozpřáhněte ruce a proneste:

Uctívám Tě a děkuji Ti, anděli ……, že ve jménu Všemocného naplníš mé přání. Zdravím Tě a buď s Bohem.

Ukloňte se a opakujte ve zbývajících směrech.  


Michael - Vládce Slunce

Michael je ve své roli planetárního anděla regentem neděle, zosobňuje sluneční charakteristiky, zmírňuje veškeré tendence k výstřelkům a podporuje sluneční přednosti. Michaelovo jméno znamená „Ten kdo je jako Bůh“, což odpovídá Slunci jako vesmírnému symbolu Všemocného, neboť je velkým světlem světa, které svým vyzařováním světla a tepla udržuje veškerý život. Slunce představuje hojnost, vitalitu, energii a sílu. Také zodpovídá za fyzický i duchovní růst a dokonalost, neboť jeho symbolem je zlato, kov, který se zkouškou ohně na Zemi vyvíjí k dokonalosti.

Sluneční vliv je neškodný, i když jeho přílišné množství může ublížit. S Michaelovou pomocí se můžeme ochránit před pýchou, sobectvím a egocentrismem a získat osvícení, vedoucí k pokoře a milosrdenství. Pak můžeme vyzařovat světlo lásky a dělit se o ni s bližními.

Nejlepší dobou k vyvolávání Michaela nebo k vznášení proseb k němu je nedělní poledne, především v létě. V průběhu příštího týdne se zaměřte na znamení korespondující s Michaelem. Výsledek se může dostavit třeba až za rok, i když se často objeví již za nastávajícího slunovratu.

Michaelův iniciační znak  

  Michaelovy korespondence

ŽIVEL
Oheň
KOV
Zlato
ČÍSLO
6
KŮR
Mocnosti
SEFIRA
Tiferet
BOŽSTVA
Apolón, Hélios, Bel, Ra, Mitra
BARVY
Žlutá, zlatá
ZVÍŘATA
Lev, všechny kočkovité šelmy
PTÁCI
Kos
HMYZ
Žlutí a oranžoví motýli, pavouk sekáč
KAMENY
Rubín, tygří oko, jantar, chryzolit
KOŘENÍ
Skořice, hřebíček, bílý a černý pepř, zázvor, šafrán
VŮNĚ
Kadidlo, myrha, kopál skořice, bergamot
KVĚTINY
Pivoňka, měsíček, slunečnice, mučenka, cyklámen /brambořík/
STROMY
Ořech, javor, citrónovník, vavřín, jalovec
JÍDLA
Hrozny, rýže, jahody, olivy, mandle
BYLINY
Meduňka, heřmánek, světlík, třezalka, rozmarýn, jmelí
TĚLESNÉČÁSTI
Srdce, páteř, solar plexus, oči
TĚLESNÉ FUNKCE
Krevní oběh, distribuce tepla a energie
CTNOSTI
Zdraví, vitalita, organizace, síla
PROFESE
Vedoucí osobnosti ve všech profesích
AKTIVITY
Veškeré tvůrčí aktivity
KLÍČOVÉ SLOVO
Vitalita

Gabriel - Pán Luny

Gabriel je pánem Luny, vládne pondělku a znamení Raka. Pro nás je Luna hned po Slunci nejdůležitějším nebeským tělesem. Existuje stará islámská legenda, která vypráví, že Luna byla kdysi stejně zářivá jako Slunce, takže pozemské bytosti nerozlišovaly mezi dnem a nocí. Alláh proto poručil Džibrílovi /Gabrielovi/, aby její světlo ztlumil. Anděl kolem ní mával křídly a přeměňoval její hřejivě zlatou barvu v chladně stříbrnou. Gabriel proto představuje světlo - vědomou inteligenci - Luny a zmírňuje důsledky její temné, nevědomé stránky.

Všechno, co na Zemi roste, podléhá rytmu Luny, která vládne všem tělesným tekutinám. V Bhagavadgítě stojí: „Tím, že se stanu Lunou, vyživuji všechny rostliny“. Luna je mateřská, poskytuje výživu, zabezpečuje růst. Vládne snům, emocím, citlivosti, intuici a tomu, jak se cítíme. Její temnou stránkou je nevědomí, nezkrocené a základní instinkty. Gabriel nám pomáhá snižovat „horečku z úplňku“ a zmírňuje sklony k lykantropii /síle přeměnit se ve vlka/. Jeho vliv utěšuje ducha a vyživuje duši.

Gabriela je nejlépe kontaktovat v pondělí. Písmena prosby by měla být napsána stříbrným nebo fialovým inkoustem na bílý papír thébským písmem.  Při vykonávání rituální invokace  byste měli zapálit stříbrné svíce a postavit je na čtverec bílého nebo fialového hedvábí. Pokud si v běžném životě nebo ve snu všimnete Gabrielových korespondencí, je to znamení souhlasu. Měly by se objevit v průběhu 28 dní, které tvoří lunární měsíc, a často před následujícím novoluním.
Gabrielův iniciační znak   

          Gabrielovy korespondence

ŽIVEL
Voda
KOV
Stříbro
ČÍSLO
9
KŮR
Cherubín
SEFIRA
Jesod
BOŽSTVA
Isis, Artemis, Diana, Selena, Kybelé, Arianhord, Aštarté
BARVY
Stříbrná, fialová
ZVÍŘATA
Korýši, vlk
PTÁCI
Sova, skřivan
HMYZ
Můra, pavouci
KAMENY
Měsíční kámen, perly
KOŘENÍ
Kurkuma, muškátový oříšek
VŮNĚ
Kafr, jasmín, ylang-ylang
KVĚTINY
Bílé lilie, paznehtník, vodní lilie
STROMY
Vrby, magnólie
JÍDLA
Papája, dýně, vodní meloun
BYLINY
Svízel, vlčí mák, barvínek
TĚLESNÉ ČÁSTI
Mozek, děloha, žlučník, žaludek, slinivka
TĚLESNÉ FUNKCE
Menstruace, růst, plodnost, žlázová sekrece
CTNOSTI
Citlivost, mateřství, tolerance
PROFESE
Porodní báby, lékaři, zdravotní sestry,učitelé, vychovatelky, gynekologové
AKTIVITY
Všechny vodní sporty, potápění, meditace, půsty
KLÍČOVÉ SLOVO
Pocity

Rafael - Anděl Merkuru

Jako planetární anděl je Rafael vládcem středy a ztělesňuje kvality její vládnoucí planety Merkur. V antice byl personifikován v podobě Herma/Merkura, posla bohů, a zobrazován jako mladý androgyn s okřídlenými sandály a čepičkou s křídly. Klíči hlavních Merkurových atributů jsou rychlost a mentální procesy. Merkur vládne cestám, komunikaci, jazykům, psaní a intelektu. Má dvojsečnou a nevypočitatelnou povahu, podobnou šibalovi některých tradic, který připravuje lidem léčky, aby jim ukázal jejich pošetilost.

Rafaelovi však nezáleží na tom, zda se mýlíte. Je rtuťovým poslem mezi nebem a zemí. Pomáhá nám zlepšit úsudek a komunikační schopnosti, dosáhnout větší mentální síly. Pokud potřebujeme pomoc v přizpůsobení se změnám okolností, můžeme si zavolat Rafaela. Jeho inteligence leží za telekomunikacemi a počítači, a dokonce vám může pomoci při ochraně před počítačovými viry.

Rafaelovy planetární barvy jsou oranžová a žlutá. Jeho odpověď na žádosti a vyzývání bude patrně velice rychlá. V průběhu následujících sedmi dnů nebo i dříve můžete očekávat, že uvidíte jeho znamení souhlasu. Mezi ně patří třeba nečekané dopisy a nějaké vtípky. Rafaela si lze představovat s křidélky na spáncích a kotnících, v ruce může mít caduceus. Auru má žluto-zlatou a pohybuje se obrovskou rychlostí.

Rafaelův iniciační znak      

Rafaelovy korespondence

ŽIVEL
Vzduch
KOV
Rtuť
ČÍSLO
8
KŮR
Ctnosti
SEFIRA
Hod
BOŽSTVA
Hermes, Merkur, Thovt, Quetzalcoatl, Virakoča, Kukulkán
BARVY
Oranžová, žlutá
ZVÍŘATA
Kojot, opice
PTÁCI
Ibis, havran, většina ostatních ptáků
HMYZ
Mouchy
KAMENY
Opály, topaz, turmalíny, karneol, peridot
KOŘENÍ
Kmín, anýz, kubéba
VŮNĚ
Anýz, levandule, klejopryskyřice, styrax
KVĚTINY
Azalky, náprstník červený, konvalinka, oman pravý
STROMY
Líska, akát, myrta, moruše
JÍDLA
Celer, oves, endivie, mrkev, lékořice, pastinák, granátové jablko
BYLINY
Pelyněk, náprstník, mandragora, kozlík lékařský, šišák, petržel
TĚLESNÉ ČÁSTI
Uši, jazyk, nervový systém, ruce, nohy, plíce, mícha, štítná žláza
TĚLESNÉ FUNKCE
Mentální a nervové procesy, sluch, řeč, dýchání, koordinace
CTNOSTI
Komunikativnost, zprostředkování, vtip
PROFESE
Spisovatelé, agenti, média, počítačoví programátoři, tlumočníci, diplomaté, léčitelé
AKTIVITY
Nákup a prodej, sběratelství, společenské kluby, psaní dopisů
KLÍČOVÉ SLOVO
Rychlost

Hagiel - Vládce Venuše

Hagiel je vládcem Venuše a pátku. Velí dvěma kůrům - Ctnostem a Mocnostem - a některé autority ho uvádějí jako jednoho z velkých archandělů. Jeho jméno se překládá jako „Milosrdenství Boží“ a dostalo se mu prý jako jednomu z mála andělů cti podílet se na stvoření. Podle tradice byl andělem, který vzal Henocha na nebesa. Uvádí se, že pouhé vyslovení jména Hagiel poskytuje ochranu před zlými vlivy. Jako vládce znamení Vah pomáhá sjednotit protiklady a uvést nesourodé prvky do harmonické rovnováhy. Jako anděl Venuše vytváří Hagiel krásu, lásku, sympatie a harmonii. Může zakročit ve všech vztazích - v rodině, mezi přáteli i milenci - a ukončit hádky, vyléčit rozpory, utužit přátelství a spojit milence.

Právě v této poslední záležitosti bývá nejčastěji vzýván. Nepomůže nikomu získat srdce proti vůli toho druhého, ale dokáže vytvořit příznivé příležitosti k rozkvětu vztahu. Při psaní prosby k Hagielovi byste měli psát růžovým nebo zeleným inkoustem na bílý, růžový nebo zelený papír. Písmena by měla být psána thébským písmem  a předčítána nahlas páteční noci kolem desáté hodiny, nejlépe za dorůstající Luny. Pak dopis vložte do obálky s okvětním lístkem některé z květin, jež mu jsou zasvěceny, nebo do ní přidejte trochu z jeho oblíbených bylin či koření. Za 28 dnů by obálka s obsahem měla být spálena. V této době sledujte znamení na potvrzení jeho přijetí. Pokud se vám zjeví některá z Hagielových korespondencí, které si nebudete moci nepovšimnout, je to dobrým znamení, že vaše přání bude vyslyšeno.

Hagielův iniciační znak          

Hagielovy korespondence

ŽIVEL
Vzduch
KOV
Měď
ČÍSLO
7
KŮR
Ctnosti, knížectva
SEFIRA
Necach
BOŽSTVA
Afrodita, Sukra, Ištar, Benten, Lakšmí, Chenrezi
BARVY
Růžová /Váhy/, zelená /Býk/
ZVÍŘATA
Jeleni, králíci
PTÁCI
Holubice, vlaštovky
HMYZ
Motýli
KAMENY
Smaragd, růženín, opál, jadeit, malachit, růžový korál
KOŘENÍ
Koriandr, skořice, růžový pepř, tymián
VŮNĚ
Santal, styrax, galbanum, valeriána, fialka
KVĚTINY
Červené a růžové růže, orchideje, petrklíče, fialky, orlíček
STROMY
Jabloň, hrušeň, třešeň, bezinka, lípa, kaštan
JÍDLA
Jahody, ostružiny, broskve
BYLINY
Řebříček, černobýl, sporýš, pelyněk
TĚLESNÉ ČÁSTI
Pleť, horní ret, hrdlo, prsa, ledviny, vnitřní pohlavní orgány
TĚLESNÉ FUNKCE
Výstavba buněk a nervů, diuretické a emetické procesy, čich
CTNOSTI
Harmonie, vkus, krása, přitažlivost
PROFESE
Hudebníci, herci, diplomaté, baviči, kadeřníci, designéři
AKTIVITY
Svatby, večírky, relaxace, milostné románky
KLÍČOVÉ SLOVO
Půvab

Kamael - Anděl Marsu

Kamael je regentem úterý. Jako vládce Marsu, planety vášnivé touhy a války, zastává v andělské říši ambivalentní roli, neboť mu jsou připisovány jak temné, tak i světlé charakteristiky. Stejně jako Samael i on bývá srovnáván se Satanem, i když Henoch ho popisuje jako oblíbence Boha. Tento protikladný obraz je odrazem interpretace Marsu v tradiční astrologii jako planety škodící planetám ostatním. K negativním aspektům Marsu patří nemilosrdnost, destrukce a brutalita. Pozitivními aspekty jsou rozhodnost a síla vůle, odvaha a kuráž nezbytné k přežití a rozkvětu v proudu chaosu.

Jako jedinci jsme nuceni bojovat za sebeurčení. To vyžaduje asertivitu, která může způsobovat konflikty. Kamael nás učí, jak se s konfliktem vypořádat, a pomáhá nám přeměnit soutěživé prosazování se v ohleduplnou spolupráci. V případě, že jsme obětí násilí, nám poskytuje sílu a pevnost. Nepomůže nám sice rozdrtit nepřítele, ale ochrání nás před ním a ukáže lekce, které nás učí. Kamael je velkým vůdcem a ochráncem. Dává nám odvahu a rozhodnost překonat překážky, které jsme si na své cestě vystavěli.

Kamaela si můžete představovat jako velkou postavu v červeném se zelenými jiskrami. Jeho symbolem je napřažený meč. Vzýván a vyvoláván by měl být v úterý. Kamael reaguje rychle a v průběhu sedmi dní by žádosti k němu směrované měly být spáleny. V tomto období vyhledávejte znamení jeho souhlasu. I lehce znepokojující zážitky v souladu s jeho korespondencemi, jako jsou například ocelové nože, mohou být kladným znamením.

Kamaelův iniciační znak

Kamaelovy korespondence

ŽIVEL
Oheň
KOV
Železo
ČÍSLO
5
KŮR
Serafíni
SEFIRA
Geburah
BOŽSTVA
Arés, Tiu/Týr, Bishamon, všichni bohové války
BARVY
Červená
ZVÍŘATA
Liška, beran
PTÁCI
Červenka, vrabec
HMYZ
Štír, všechen bodavý hmyz kromě včel
KAMENY
Rubín, granát, heliotrop, karneol, červený korál
KOŘENÍ
Všechny pepře, chilli, kmín, hořčice
VŮNĚ
Cypřiš, aloe, tabák, borovice, červený cedr
KVĚTINY
Sasanka, pelargónie, mořena barvířská, žlutý hořec, zimolez
STROMY
Stromy trnité, borovice, jalovec, cypřiš, rododendron
JÍDLA
Ananas, cibule, česnek, křen, rebarbora
BYLINY
Hloh, kopřiva, smilax /přestup/, bazalka
TĚLESNÉ ČÁSTI
Svalový systém, červené krvinky, pohlavní orgány, žlučník, astrální tělo
TĚLESNÉ FUNKCE
Tělesná teplota, kundalíní, složení krve
CTNOSTI
Odvaha, rozhodnost, zanícení, ochrana
PROFESE
Ozbrojené síly, požárníci, mechanici, atleti, technici, chirurgové
AKTIVITY
Soutěživé hry, bojová umění, bubnování, řemesla
KLÍČOVÉ SLOVO
Bojovnost

Zadkiel - Vládce Jupitera

Zadkiel je vládcem Jupitera a čtvrtku. Často bývá jmenován jako vládce Pátého nebe a kůru Panstev. Podle židovského učení zastavil na hoře Móriji Abrahamovu ruku, právě když se chystal obětovat svého syna Izáka. Spolu s archandělem Michaelem se pouští do boje proti silám pekla. Jako vládce Jupitera má všechny atributy připisované této planetě. Zadkiel je shovívavý a bodrý anděl milosrdenství. Je to štědrý nebeský bankéř, vládnoucí všem záležitostem ohledně prosperity, spekulací, mezd a dluhů. Může také řešit problémy s bankami a věřiteli, pomáhat v úsilí vydělat peníze, a to za předpokladu, že ambice i pohnutky jsou „čisté“. Zadkiel pomáhá skloubit světský zákon s Božskou spravedlností a je patronem právníků a soudců. Bývá viděn jako majestátní postava ve fialovém a vínovém s aurou nebo křídly jasné královské modři. Žádosti by Zadkielovi měly být psány thébským písmem. Psát lze modrým nebo vínovým inkoustem na bílý či modrý papír.

K provedení rituální invokace zapalte modrou nebo vínovou svíci, některou z jeho oblíbených vonných esencí a oltář vyzdobte odpovídajícími květinami nebo předměty. Vzývejte ho ve stoje na čtverci modrého nebo vínového hedvábí. Pokud si během následujících dnů či týdnů častěji povšimnete některých z jeho korespondencí nebo se vám budou sami objevovat, můžete to brát za důkaz, že vaše přání bylo vyslyšeno.

Zadkielův iniciační znak

Zadkielovy korespondence

ŽIVEL
Oheň
KOV
Cín
ČÍSLO
4
KŮR
Panstva
SEFIRA
Chesed
BOŽSTVA
Zeus /Jupiter/Joviš, Sobek, Math, Dagda
BARVY
Lila, modrá, vínová
ZVÍŘATA
Velryba, slon
PTÁCI
Labuť, kachna
HMYZ
Včela
KAMENY
Safír, lapis lazuli, ametyst, tyrkys, tanzanit
KOŘENÍ
Fenykl, muškátový oříšek
VŮNĚ
Myrha, santalové dřevo, benzoin, cedr
KVĚTINY
Šeřík, karafiát, hyacint
STROMY
Dub, jasan, cedr
JÍDLA
Meruňka, rajče, fík
BYLINY
Arnika, brutnák, šalvěj, ženšen, kostival
TĚLESNÉ ČÁSTI
Játra, tepny, trávicí orgány, hýždě, pravé ucho, nohy
TĚLESNÉ FUNKCE
Imunitní systém, udržení energie
CTNOSTI
Štědrost, poctivost, tolerance, milosrdenství
PROFESE
Finančníci, právníci, rybáři, námořníci
AKTIVITY
Hazardní hry, dostihy, rybaření, lukostřelba
KLÍČOVÉ SLOVO
Bodrost

Kassiel - Regent Saturna

Kassiel je vládcem soboty a Saturna, planety omezení a překážek. Saturn je nejvzdálenější a nejpomaleji se pohybující planeta viditelná pouhým okem. Tam začíná klesání do hmoty. Na cestě návratu je strážcem prahu a do nebeských říší pouští pouze ty, kteří si to nejvíce zaslouží. V mytologii je Saturn charakterizován jako stařec času s kosou a přesýpacími hodinami, které vzbuzují myšlenky na smrt. Saturn dává těžké úkoly a je přísný, náročný a neodpouští ledabylost. Špatné reakce na vliv Saturna mohou vést k osamocení a zábranám. Jako Saturnova inteligence je Kassiel znám také jako anděl slz. Není však andělem trestajícím. Je zde, aby nám pomáhal, ale lekce, které nám uštědřuje, jsou v životě náročnými úkoly.

Kassielova výzva zní: „Na kolik vám na tom záleží?“ Pokud vaše odpověď zní: „Dostatečně na to, abych vyvinul/a úsilí,“ pak jste získali mocného spojence. Kassiel dokáže transformovat sebelítost v pokoru, úniky v zodpovědnost, apatii v účel. Žádosti ke Kassielovi by se měly psát v sobotu. Při jeho vzývání pracujte s purpurovými svíčkami a hedvábím. Saturn se pohybuje pomalu a jeho znamení se nemusejí objevovat několik měsíců. Pokud hledáte rychlé řešení, můžete požádat rtuťového posla Rafaela, aby s Kassielem spolupracoval. To byste měli vykonat v Rafaelovu hodinu, v sobotu v deset hodin.

Kassielův iniciační znak

Kassielovy korespondence

ŽIVEL Země
KOV Olovo
ČÍSLO 3
KŮR Mocnosti
SEFIRA Binah
BOŽSTVA Kronos, Ceridwen
BARVY Šanžánová černá, tmavě červená
ZVÍŘATA Želva, bobr, lenochod, hraboš, žížala
PTÁCI Vrána, havran, volavka
HMYZ Stonožka, termit, veškerý budující a pomalu pohybující se hmyz
KAMENY Onyx, gagát, diamant, obsidián, černý korál, uhel
KOŘENÍ Pískavice řecké seno
VŮNĚ Myrha, aralie, kopál, aloe
KVĚTINY Většina kosatců, chrpa, maceška
STROMY Buk, cesmína, topol, borovice lesní, tis
JÍDLA Kukuřice, ječmen, žito, datle, řepa, kdoule
BYLINY Oměj, rulík, konopí
TĚLESNÉ ČÁSTI Kostra, zuby, šlachy, klouby
TĚLESNÉ FUNKCE Veškeré posilování a procesy stárnutí, krevní oběh ve tkáních
CTNOSTI Disciplína, pokora, trpělivost, přijímání, moudrost
PROFESE Nemovitosti, vzdělávání, doly, stavby, archeologie, zubní lékařství
AKTIVITY Horolezectví, rytiny, řemesla, sbírky, studium, běh na dlouhé vzdálenosti
KLÍČOVÉ SLOVO Zasmušilost

 

Vnější planety

Tři "neviditelné" planety solárního systému, které nejsou na noční obloze viditelné pouhým okem, byly objeveny relativně nedávno. Byly včleněny do moderní astrologie a mají také své vládnoucí anděly, i když přímo vyvolávat lze pouze Uriela, anděla Uranu. Planety Neptun a Pluto mají podle astrologie pouze jemný vliv, takže leží za sférou konkrétních dopadů na lidské jedince.

Neptun - Asariel

Asariel vládne Neptunu a se Zadkielem čtvrtku a znamení Ryb. Má vliv na schopnost intuice a představivosti a je silně spjatý s mystikou. Zmírňuje méně pozitivní neptunské reakce, jako jsou například klamy a podvody.

Pluto - Azrael

Azrael je regentem Pluta a s Karmaelem vládne úterý a Štíru. Pluto je planetou prozřetelnosti a Azrael neochvějně pomáhá transformaci lidstva jako celku. Zápasí s tak nebezpečnými reakcemi na plutonské energie, jako je fanatismus a diktátorství.

Uran - Uriel

Jako planetární anděl Uranu vládne Uriel s Kassielem sobotě a znamení Vodnáře. Představuje svobodu, nezávislost a nové nápady. Uran je planetou úzce spojenou s elektřinou a může přinést náhlé změny a záblesky osvícení. Uriel tiší nevypočitatelní aspekty Urana, jako je unáhlenost, neústupnost, nepřizpůsobivost a nervové napětí.

« Pomocní andělé - magieRituály »