Probuďte se, je-li vám život milý

Se slzami v očích a hlubokým smutkem na duši zveřejňuji tato poselství. Ilja

Poselství ze dne 19.10.2015 - Anděl Strážný

Zlo bude potrestáno, vrátí se dobro na Zem. Můj Pán a Bůh Všemohoucí rozkázal, nechť se stane to, co má se stát. Nechť zasype tuto Zem sníh a krutý mráz. Nechť spálí vše, co nečisté je a uzdraví vše, co má být uchráněno.

Hospodinova láska je nekonečná. Hospodinovo milosrdenství trvá navěky věků. AMEN

Poselství ze dne 24.10.2015 - Anděl Páně

KDO JSI?

Posel z Nebe – Anděl Páně

Cítila jsem tvoji silnou energii. Nezvykle silnou. Ty tedy přicházíš přímo od Boha?

ANO. Proč pláčeš?

Já sama ani nevím. Dnes mi je nějak smutno – od odpoledne a sama nevím proč tomu tak je. Cítím, že se něco děje a nevím co. Anděli pověz mi, proč jsi za mnou přišel. A proč to minulé poselství o sněhu a mrazu.

Moc otázek, jedna odpověď. Buď věrná Bohu. Ve své víře setrvej, však se vše dozvíš v pravý čas. Modli se a bedlivě naslouchej a zapisuj si.

Přichází dny, kdy dojde na dávná proroctví. Neblaze bude lidu hanebnému, jež na úkor druhých si blaze žije.

Já Anděl Páně k vám pravím:

Obraťte svoji víru. Zbavte se statků a majetků, které vás vedou ke skáze. Čiňte pokání, neboť Království nebeské je blízko.

Blíží se dny, kdy si všichni lidé budou před trůnem Božím rovni. Kdy chudý bude stát vedle boháče. Kdy barevný bude stát vedle bílého.

Přijde den spravedlivého soudu, soudu Božího a jen ten, kdo jest připraven, může branou vejít k věčnému míru, k věčné lásce a životu v ráji.

Modlete se proto za tento den.  Za tuto hodinu, za tuto chvíli. Modlete se za sebe i své blízké.

Modlete se a věřte Bohu všemocnému, neboť jen on vás může zachránit.

Zlo ke zlu, dobro pro dobro.

AMEN, AMEN pravím vám, kdo neuposlechne Božích varování, v ohni a za hněvu bude zničen, spálen.

Iljo, modli se za sebe i své blízké, nechť přežijete Boží soud zde na Zemi.

AMEN. S vírou a láskyplnou náručí Anděl Páně v tento čas.
Dovětek ze dne 7.11.2015

K poselstvím mám uvést ještě následující:

Nechtěla jsem tato poselství zveřejňovat, ale Andělé mě opakovaně žádali.

„Avšak vše může být jinak. Máme moc toto změnit. Záleží jen a jen na nás, zda se probudíme a začneme žít v lásce se všemi a to bez ohledu na původ a barvu pleti, nebo zůstaneme v srdci chladnými a chlad nás zahubí.

Bůh odplácí každému dle jeho zásluh.

Za lásku – lásku                                                 
za radost – radost

Za hněv a zlobu – bolest                                  
za nevraživost a nenávist – smrt

Blíží se konec nebo začátek. Záleží na každém z nás, co si zvolíme.

Já volím život, lásku a radost! A co si zvolíte  - VY ?“           

« Poselství Vše pro láskuTajemství poznání: Za vším hledej ženu »